ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠰᠢᠨᠢᠶᠠᠨ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ
 -  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 221-ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 210 ᠴᠢᠨᠢ ᠱᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ
 -  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 210- ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 207 ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠢ
221-207
 -  ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠰᠤᠳ 6 ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠪᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 221 ᠣᠨ 
 -  ᠴᠢᠨᠢ ᠱᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠪᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 210 ᠣᠨ 
 -  ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠥᠬᠥᠪᠡ МЭө 207 ᠣᠨ 
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨᠢ ᠯᠠᠨᠢ ᠵᠣᠭᠣᠰ )

ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠬᠢᠲᠠᠳ: 秦朝 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ: Qín Cháoᠸᠡᠢ ᠳᠦ-ᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ: Ch'in Ch'ao) ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 220 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠱᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠱᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠮᠥᠬᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠴᠢᠨ_ᠤᠯᠤᠰ&oldid=432388》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ