ᠴᠡᠭᠮᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠴᠡᠭᠮᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠮᠢᠳᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠴ᠃ᠲᠡᠮᠦᠷᠬᠤᠶᠠᠭᠴ᠃ᠲᠡᠮᠦᠷᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠨᠠᠷ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠯᠧᠲᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠥᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠴ᠃ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠺᠣᠨᠼᠧᠢᠷᠲ᠋ᠮᠧᠢᠰᠲ᠋ᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ 51 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠴ᠃ᠲᠡᠮᠦᠷᠬᠤᠶᠠᠭ ᠨᠢ 58 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 6 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 1978 ᠣᠨ ᠳᠤ МУБИС ᠍ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ᠂ 1984 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠺᠦᠷᠰ᠂ 1986-1988 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠺᠰᠢᠰᠮ-ᠯᠧᠨᠢᠨᠢᠰᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ 1978-1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1999-2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 2000-2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ 2002 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ "ᠮᠶᠽᠢᠺ-ᠬᠣᠯᠠᠯ" ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ "ОУБТ ЗОХИОМЖ" ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ᠂ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ 80 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠺᠢᠨᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ
 • ᠭᠣᠪᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ - ᠼᠡᠳᠡᠨᠪᠠᠯ
 • ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ - ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ
 • ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠥᠷᠥᠰᠢᠶᠡ - ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ
 • ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 • ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ
 • ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ
 • ᠹᠷᠣᠨᠲᠣᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ
 • ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ
 • ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ
 • ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ
 • ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
 • ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ "ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠢ?" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ "ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠯᠠ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠣᠳᠣ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠦ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠲᠥᠷᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠨᠠᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ" ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ "ᠭᠣᠪᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ" ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠼᠡᠳᠡᠨᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ 25 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴ᠃ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 20 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ