ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ 24 ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠢᠨᠸᠢᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠷᠢᠨᠸᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ 8 ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ