ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ
Oryza sativa
Oryza sativa
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
Division: Magnoliophyta
ᠠᠩᠭᠢ: Liliopsida
ᠪᠠᠭ: Poales
ᠣᠪᠤᠭ: Poaceae
ᠲᠥᠷᠥᠯ: Oryza

ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠠᠹᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠮᠥᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠭᠰᠢᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠢᠪᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠴᠥᠴᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮᠤ ᠱᠥᠯᠥ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨᠢ ᠰᠠᠺᠡ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 1 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 2, 3 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠂ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠥᠬᠥᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠲᠠᠩ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ 610 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠨ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ 605.9 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ 695 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 90 ᠣᠷᠴᠢᠮ % ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠂ ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ , ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠂ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Rice

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ