ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ
ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯіᠺᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ
ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠪᠧᠯ᠃ "ᠳᠵᠢᠷᠵᠠўᠨ ᠤ ᠭіᠮᠨ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯіᠺі ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ"
«ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ»
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
Coat of arms of Minsk.svg ᠮᠢᠨᠰᠺ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ[1]
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2009 ᠤᠨ)
83.7% - ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ
8.3% - ᠣᠷᠣᠰ
3.1% - ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ
5.9% - ᠪᠤᠰᠤᠳ[2]
ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠧᠯ ᠢᠶᠠᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠯᠤᠤᠶᠢᠱᠧᠩᠺᠣ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠮᠠᠬᠠᠶᠢᠯ ᠮᠢᠰᠠᠨᠢᠺᠣᠸᠢᠴ
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠠᠴᠠ 
 -  ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 1990 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 
 -  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ 1991 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 207,595 km2 (85)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) ᠶᠠᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2009) 9,503,807 (86)
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 45.8 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $131.201 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $13,909[3] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $54.713 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $5,800[3] 
Gini (2005) 27.9[4] (ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2010) 0.732[5] (ᠰᠠᠶᠢᠨ) (61)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠷᠦᠪᠯᠢ (BYR)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +3
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .by
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +375

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ (ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ: ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ, "ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ"; ᠣᠷᠣᠰ: ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ, ᠪᠧᠯᠷᠥᠰᠰᠢᠶ᠎ᠠ), ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠮᠢᠨᠰᠺ; ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠷᠧᠰᠲᠬᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠᠭᠣᠮᠧᠯᠮᠠᠬᠢᠯᠶᠣᠪᠸᠢᠼᠧᠪᠰᠺ. ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 40 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ[6] ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷ ᠤᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠨᠢ ᠫᠣᠯᠴᠺ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠯᠢᠲ᠋ᠸ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠫᠣᠯᠢᠰᠢ-ᠯᠢᠲ᠋ᠸ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ᠃ 1918-19 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠩ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠢ 1939 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ-ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ЗСБНБелорус ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠠᠼᠢᠰᠲ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ[7]᠃ ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ 1990 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 1991 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 1994 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠯᠤᠤᠶᠢᠱᠧᠩᠺᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ 1996 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ 9.85 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠮᠢᠨᠰᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ[8]᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 80% ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠥᠭᠡᠩᠬᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠣᠷᠣᠰ ᠭᠡᠰᠡᠨ 2 ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ
  2. 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Belarus. International Monetary Fund. 20 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Distribution of family income – Gini index. The World Factbook. CIA. 1 September 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. Human Development Report 2010. United Nations (2010). 5 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  6. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ: ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠩᠬᠣ (66 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ 15 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ) (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ) (PDF). ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ.
  7. Axell, Albert (2002). ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ᠂ 1941–45. Carroll & Graf Publishers, 247. ISBN 078671011X. 
  8. ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ (2003). 2009 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ