ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠪᠢ-ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠭᠣᠪᠢ-ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 200 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠴᠣᠶᠢᠷᠣ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 63 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ 148 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 340.4 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃ᠭᠠ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠱᠡᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠷᠡᠯᠢᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ,ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠃

ᠦᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠷᠰᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠭᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ᠂ᠴ ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠠᠩᠭᠢᠷ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠢᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠨᠣᠭᠲᠣᠷᠣ᠂ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ 4 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 9 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ХААН ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ 5 ААН ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 1261 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 64252 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ: ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ 453 ᠠᠳᠤᠭᠤ 2951 ᠦᠬᠡᠷ 968 ᠬᠣᠨᠢ 28900 ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 30980 ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

10 ᠭᠠᠷᠤᠢ 《ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ》 ᠍ ᠍ ᠍ ᠲᠠᠢ

2007 ᠣᠨ ᠳᠤ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠯ》 ᠍ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠳ᠃ᠪᠤᠳ᠋ᠵᠠᠪ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ 《ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ》 ХХК ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠩᠲᠠᠯ᠂ ᠭᠣᠪᠢ-ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠣᠪᠢ-ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠷᠱᠷᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 3.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠲᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠢ 7.5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ᠮᠤᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠼᠧᠬᠡ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1995 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪ᠃ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ 《ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ》 ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ 10 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠣᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢ ᠮᠣᠪᠠᠶᠢᠯ 6 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠪᠢᠺᠣᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ 9 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠣᠰᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 5 ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠠᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ХААН ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠲᠥᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ