ᠸᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠶᠠᠭ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
NASA.gov ᠸᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

ᠸᠧᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ (ᠠᠩᠭᠯᠢ᠃ Website) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠸᠧᠪ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠤᠳ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠸᠧᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠸᠧᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ HTML, javascript, CSS, PHP ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ ᠸᠧᠪ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠧᠷᠸᠧᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃[1]

ᠸᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ Wikipedia.org

ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠸᠪ ᠪᠷᠠᠦ᠋ᠽᠧᠷ ᠷᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠰᠧᠷᠸᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠢᠫᠧᠷᠪᠢᠴᠢᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡ ( HTML ) ᠍ ᠳᠦ ᠺᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ; Cascading Style Sheets (CSS) ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ HTML ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠠᠺᠲ᠋ᠢᠸ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠣ᠋ , ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠢ " ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ " ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠸᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠲᠤᠤᠱᠲᠠᠢ , ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠪ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ , ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ , ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠸᠪ ᠳ᠋ᠢᠽᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ , ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ , ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠣᠪᠬᠢᠮᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ , ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠸᠧᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ , ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠸᠧᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ , ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ , ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠣ᠋ / ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠠᠪᠢᠭᠠᠼ ᠤᠨ ᠼᠧᠰᠧ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠸᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠶᠢᠮᠦ Notepad , ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ TextEdit , ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ , ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ HTML ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ , ᠷᠧᠳᠠᠺᠲᠣᠷ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
ᠵᠡᠷᠭᠡ Microsoft- ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠪᠠ Adobe Dreamweaver (ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ Macromedia Dreamweaver ) ᠵᠡᠷᠭᠡ WYSIWYG ᠣᠹᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠳᠠᠺᠲᠣᠷ ᠤᠳ , ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠨᠢ GUI ᠍ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ , ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ HTML ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠶᠣᠯ , ᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ , ᠪᠯᠣᠭ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ WYSIWYG ᠣᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠳᠠᠺᠲᠣᠷ ᠤᠳ .
ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ HTML ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠸᠪ ᠰᠧᠷᠸᠧᠷ ᠨᠢ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠶᠢᠮᠦ RapidWeaver ᠪᠣᠯᠤᠨ iWeb ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠧᠳᠠᠺᠲᠣᠷ , HTML ᠺᠣᠳ᠋ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ

ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠴᠤ ᠰᠧᠷᠸᠧᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠴᠧᠰᠧ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠥᠬᠥᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ (SSI) ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠺ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠸᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ www.webs.mn ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠸᠧᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ ᠪᠤᠢ? http://help.dusal.net/250/vyeb-sait-herhen-ajilladag-ve.html

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Wiktionary
Wiktionary: website – ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ