ᠴᠠᠬᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
≈ 400,000 (ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭ)
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ
Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (1987 ᠤᠨ) ≈ 299,000 [1]
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (2010 ᠤᠨ) 132 [2]
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ

ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ (ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ) ᠰᠢᠳᠣᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ

ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ 1851 ᠤᠨ

ᠴᠠᠬᠠᠷ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ čaqar) — 14-17 ᠍ ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠣ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠷᠴᠣ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠᠣᠷᠳᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 1673 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠶᠢᠯᠥᠭᠳᠥᠪᠡ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠴᠤ ᠬᠠᠰᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1758 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠦᠨ ᠢᠯᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠳᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠴᠤᠭ ᠪᠣᠷᠣᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ 1911 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠴᠡᠬᠠᠷ ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ 13 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠬ᠋ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠦ᠋ᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠲᠠᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢ ‍〈‍ ᠶᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢ ‍)‍ - ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠭ᠋ᠡᠳᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠬᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠬᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠯᠡᠨ ᠦ᠋ᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠳᠥ ᠠᠷᠡᠳ ‍《‍ ᠴᠡᠬᠠᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ ‍》‍ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ  ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ  ᠡᠬᠦᠰᠴᠡᠢ ‍᠃‍ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠨ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠩᠰᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠵᠢᠨ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠬ᠋ᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢ ᠵᠡᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠬᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠦ᠋ᠷ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠴᠡᠰ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠭ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠴᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠨ ᠲᠠᠳᠠᠨ  ᠢ ‍《‍ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠣᠯᠤᠰ ‍》‍ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ‍᠃‍ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠳᠠᠨ  ᠤ ᠰᠢᠬ᠋ᠤᠳ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠳᠥ ᠠᠷᠡᠳ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠴᠡᠬᠠᠷ ᠢ ᠴᠦ ᠮᠥᠨ ‍《‍ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ‍》‍ ᠭᠡᠵᠥ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠥ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠲᠠᠭᠡᠬᠦᠯᠠᠷ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠴᠡᠬᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠡᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠭ᠋ᠡᠭᠠᠨ  ᠤ ᠣᠳᠬᠨ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠠᠨ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠬ᠋ᠤᠳ ᠭ᠋ᠤᠯᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ‍ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍

ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠭ᠋ᠡᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ‍《‍ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠳᠡᠰᠤᠳᠡᠨ ‍》‍ ᠢᠳᠠᠭᠡᠯ ᠠᠯᠳᠡᠵᠥ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠰᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠢ ᠲᠡᠷᠤᠩᠬ᠋ᠤᠶᠢᠯᠡᠬᠥ ᠦ᠋ᠶᠠᠰ ‍᠂‍ ᠠᠷᠥ ᠭ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ -- ᠬ᠋ᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠨᠣᠲᠤᠬ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠰᠡᠬᠢᠨ ᠭ᠋ᠡᠮᠡᠬ᠋ᠠᠯᠡᠵᠥ ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶᠢᠪᠤᠩ  ᠠᠩᠭᠡ ᠮᠠᠨᠳᠥ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠤᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ᠴᠢᠬᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠠᠨ ‍᠂‍ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠣᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠣᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢᠷᠡᠬ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠭ᠋ᠤᠷᠴᠠ ‍᠂‍ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠷᠠᠰ  ᠢ ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠰᠤᠩᠬ᠋ᠤᠵᠥ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ  ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠭ᠋ᠡᠮᠡᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ -- ‍《‍ ᠴᠡᠬᠠᠷ ᠴᠠᠷᠢᠭ ‍》‍  ᠢ  ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠲᠠᠭᠡᠬᠦᠯᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ‍《‍ ᠴᠠᠬᠠᠷ ‍》‍ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠣᠭᠡ ᠵᠢᠨ  ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠥ ᠵᠢ ᠦ᠋ᠵᠠᠪᠠᠯ ‍᠂‍ ‍《‍ ᠴᠡᠬᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ‍ᠫᠸᠷᠰ ᠬᠡᠯᠠᠨ  ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠᠢ ᠦ᠋ᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠬᠳᠠ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠺ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠡᠢ ‍᠂‍  ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠡᠳ ᠭ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠶᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠷᠰᠢ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ‍᠂‍ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ‍ᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠭ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ  ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠢᠴᠠᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠣᠯᠤᠰ  ᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ ‍》‍ ‍᠃‍ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠥᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠬᠦ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ‍ᠫᠸᠷᠰ ᠦ᠋ᠭᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ‍᠃‍ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠲᠥᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠬᠦ ᠦ᠋ᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠣᠭᠡᠨ ᠦ᠋ᠨᠠᠨ ᠮᠥᠨ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠡᠵᠠᠨ  ᠤ ᠲᠥᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠨᠣᠶᠡᠨ ᠦ᠋ᠪᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠵᠥ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠭ᠋ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠥᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠲᠡᠯᠳᠠ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ‍《‍ ᠴᠠᠬᠠᠷ ‍》‍ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠣᠬᠳᠥ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠦ᠋ᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤᠰᠢ ᠦ᠋ᠭᠡᠢ ‍᠃‍

ᠯᠤᠪᠰᠡᠨᠳᠡᠨᠵᠢᠨ ‍《‍ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ‍》‍ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ‍《‍ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠡᠵᠠᠨ ‍〈‍ ᠦ᠋ᠭᠡᠳᠡᠢ ‍)‍  ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠡᠳᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠡᠷᠭᠡᠵᠥ ᠪᠠᠰᠡ ᠪᠠᠰᠡ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠷ ᠪᠠᠯᠭᠡᠴᠢᠨ ᠢᠷᠤᠭᠡᠯᠴᠢᠨ ‍〈‍ ᠲᠥᠯᠭᠡᠴᠢᠨ ᠢᠷᠤᠭᠡᠯᠴᠢᠨ ‍ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠡᠢ ‍)‍  ᠡᠨᠡ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠬ᠋ᠤᠯᠨ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠨᠥ ᠰᠡᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠥ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠨᠥ ᠮᠠᠭᠣ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠷ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠠᠨ  ᠤ ᠭ᠋ᠡᠳᠤᠨ ᠦ᠋ᠴᠢᠭ ᠦ᠋ᠴᠢᠷᠤᠨ : ᠭ᠋ᠡᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠦ᠋ᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠰᠥ ᠭ᠋ᠡᠮᠤᠬ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠠᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠡᠮ ‍᠂‍ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠠᠨ ᠦ᠋ᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠰᠥ ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠪᠤᠶ ‍ᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠨ ᠵᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠢ ‍᠃‍ ᠲᠠᠷᠨ ᠵᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ ‍᠃‍ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠡᠵᠠᠨ  ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠷ ‍᠂‍ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢᠨᠥ ᠬᠦᠳᠠᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠪᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ  ᠢ ᠦ᠋ᠯᠥ ᠰᠠᠳᠬᠢᠨ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠯᠠᠵᠥ ᠶᠠᠭᠡ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠤᠷ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠡᠵᠠᠨ : ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠡᠢᠢ ᠪᠠᠷᠢ ᠬᠡᠮᠠᠨ ᠦ᠋ᠯᠥ ᠬᠡᠯᠠᠶᠥ ᠪᠠᠬᠢ ᠲᠡᠶᠢᠬᠥ ᠬᠡᠰᠥ ‍᠂‍ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠥ ᠦ᠋ᠯᠥ ᠬᠡᠯᠠᠶᠥ ᠰᠤᠳᠡᠢ ᠲᠡᠶᠢᠬᠥ ᠬᠡᠰᠥ ᠬᠡᠮᠠᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠭ᠋ᠡᠶᠢᠷᠡᠯᠡᠭᠠᠳ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ ‍ᠤᠨ ᠴᠡᠬᠠᠷ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠢ ᠰᠤᠩᠬ᠋ᠤᠨ ᠦ᠋ᠭᠴᠦ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠪᠠ ‍》‍ ᠭᠡᠮᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠬᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍  ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠲᠠᠣᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠭ᠋ᠤᠬ᠋ᠤᠴᠡᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠦ᠋ᠶᠠᠰ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠢ ᠬ᠋ᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠥᠬᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠰᠡᠭᠠᠭ ᠰᠠᠴᠠᠨ ‍《‍ ᠭ᠋ᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠦ᠋ᠨᠳᠤᠰᠤᠨ  ᠠᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ‍》‍ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ‍《‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠲᠡᠷᠤᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠵᠡᠷ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠪᠠᠰᠥ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠥ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠤ ᠣᠷᠳᠤᠬᠡᠢ ᠣᠩ ‍᠂‍ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠶᠢᠯᠡᠳᠬᠠᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ‍》‍  ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ‍᠂‍ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ‍᠂‍ ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢ ‍᠂‍ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶᠢᠨ ‍᠂‍ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠲᠥᠪ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠢ ᠲᠡᠬᠢᠨᠳᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ‍᠃‍ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳ᠋᠊‍ ‍᠂‍ ᠬ᠋ᠤᠩᠬ᠋ᠤᠷ ‍᠂‍ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠣ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ‍《‍ ᠭ᠋ᠡᠮᠤᠬ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠣᠬᠰᠡᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠬ᠋ᠤᠷ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠲᠥᠰᠢᠭ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠭ᠋ᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠬ᠋ᠤᠳ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠬᠳᠡᠵᠥ ᠶᠡᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠢᠵᠡᠬ᠋ᠤᠷ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠣᠳᠬᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠭ᠋ᠤᠪᠢ ᠬᠦᠷᠲᠠᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠥ ᠵᠡᠩᠰᠢᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ‍᠂‍ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠡᠵᠠᠨ  ᠤ ᠳᠥᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠲᠣᠯᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠥ ‍᠂‍ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠥ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠶᠡᠪᠤᠵᠤᠬᠤᠢ ‍》‍ ᠭᠡᠵᠥ ᠲᠡᠮᠳᠡᠬᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠡ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠢ ᠵᠤᠶᠢᠯᠠᠰ ᠪᠢᠯᠨ ‍᠃‍ ᠲᠤᠯᠣᠢ ᠡᠵᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠰᠤᠷᠬᠠᠨᠲᠠᠨᠢ ᠭ᠋ᠡᠳᠤᠨ  ᠤ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠯ ᠲᠤᠣᠷ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠣᠷᠳᠤᠨ  ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠠᠬᠠᠡᠷᠴᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠢᠭ ‍᠂‍ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠣᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠲᠠᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠦ᠋ᠶᠠᠰ ‍《‍ ᠶᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠡᠨ ᠡᠵᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠤᠨ ᠦ᠋ᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠦ᠋ᠨᠳᠠᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠠᠨ  ᠢ ᠪᠠᠯᠠᠳᠭᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠳᠡᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ᠋ᠯᠵᠠᠶᠢᠳᠥ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ --- ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠥᠮᠠᠨ ‍》‍ ᠨᠢ ‍《‍ ᠴᠡᠪᠴᠢᠬᠥ ᠢᠯᠳᠤᠨ  ᠤ ᠢᠷ ᠪᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠴᠡᠷᠬᠢ ᠳᠣᠭᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠥ ᠪᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠪᠡᠭᠳᠠᠷ ᠭ᠋ᠤᠶᠠᠬ ‍ᠤᠨ ᠦ᠋ᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠬᠦᠯ ‍》‍ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠲᠠᠣᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠲᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠥ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠵᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭ᠋ᠡᠮᠡᠭᠠᠯᠠᠵᠥ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠣ ᠦ᠋ᠶᠠᠰ ᠭ᠋ᠤᠣᠰ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠢᠴᠠᠳᠭᠡᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠤᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠨ ᠠᠷᠥ ᠠᠬ᠋ᠤᠷᠠᠬ ‍᠂‍ ᠬ᠋ᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠨᠣᠲᠤᠬ ‍᠂‍ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ  ᠢ ᠰᠡᠬᠢᠨ ᠭ᠋ᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠪ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠢᠴᠠᠳᠭᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ‍᠃‍ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠢ ᠦ᠋ᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠪᠠᠯ ‍ᠴᠠᠬᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ ᠨᠢ ᠭ᠋ᠤᠯᠡᠪᠠᠳ ‍᠂‍ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠳ ‍᠂‍ ᠠᠣᠬᠠᠨ ‍᠂‍ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ‍᠂‍ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠲᠡᠷ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠴᠢᠳ ‍᠂‍ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠳ ᠭᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠡᠢ ‍᠃‍

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠬᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠯᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠨ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠦ᠋ᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ‍᠂‍ ᠨᠡᠨᠬᠢᠶᠡᠳ ᠣᠷᠤᠨ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠷᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠶᠤᠧᠨᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ  ᠢ ᠴᠤᠬᠴᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠢᠮ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ‍᠂‍ ᠲᠥᠷᠦ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠢ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠪᠤᠩ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠲᠥᠷᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠥ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶᠢᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠢᠯᠠᠰ ᠴᠥᠭᠡᠷᠠᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠲᠠᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠠᠨ  ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ‍᠂‍ ᠠᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ  ᠠᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠦᠩᠭᠡᠷᠠᠵᠥ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ  ᠤ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠠᠬ᠋ᠤᠷᠠᠬ  ᠢ ᠰᠡᠬᠢᠨ ᠭ᠋ᠡᠮᠠᠬ᠋ᠠᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ --- ᠴᠬᠠᠡᠷᠴᠤᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ  ᠠᠬᠦᠷᠭᠡ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠴᠡᠩᠬ᠋ᠤᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠷᠴᠥ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠦ᠋ᠵᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦ᠋ᠢᠯᠠᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠢᠷᠠᠪᠠ ‍᠃‍ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠥ ᠭ᠋ᠤᠬ᠋ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠣᠭᠡᠨ ᠣᠯᠡᠷᠢᠯ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠰᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ‍᠂‍ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠢ ᠪᠠᠬᠳᠡᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ‍᠂‍ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠡᠢ ‍᠃‍


ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠬ᠋ᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠬᠤᠷᠢᠵᠥ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠦ᠋ᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠠᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠡᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠠᠬ᠋ᠤᠯᠢᠬ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ  ᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠠᠬ᠋ᠤᠯᠢᠬ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠪᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠵᠥ ‍᠂‍ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠶᠠᠭᠡ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠣᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍

ᠮᠡᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠳᠤᠨ ‍《‍ ᠴᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠣᠷ ᠡᠴᠢᠬᠦᠯᠨ ‍᠂‍ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷ ᠲᠡᠳᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠥᠮᠠᠨ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠥ ‍᠂‍ ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦ᠋ᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠡᠷᠡᠰᠢᠶᠥ ‍》‍ ᠬᠡᠮᠠᠨ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠲᠦᠮᠦᠢᠩᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠬᠤᠷ ᠣᠯᠡᠳᠥ ᠬ᠋ᠤᠳᠤᠯ  ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠠᠯᠡᠬᠴᠢᠬ᠋ᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠦ᠋ᠨᠠᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠡᠬ ᠯᠤᠩᠬᠤᠳᠥ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠪᠴᠥ ‍᠂‍ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ  ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠥ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠳᠤᠨ  ᠤ ᠰᠥᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠡᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠦᠵᠥ ‍᠂‍ ᠪᠠᠲᠦᠮᠦᠢᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠭ᠋ᠡᠳᠤᠨ ‍ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃‍ ᠪᠠᠲᠦᠮᠦᠢᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂‍ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠡᠳ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠮ ᠴᠡᠳᠢᠬ ‍ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠶᠡᠬᠥ ᠳ᠋ᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠣᠬᠰᠡᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠣᠭᠡ ‍《‍ ᠡᠷᠳᠠᠨ  ᠤ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠦ᠋ᠨᠳᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠶᠠᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠬ᠋ᠤᠵᠢ ‍》‍ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠦ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠢ ᠲᠠᠮᠳᠠᠠᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠭᠡᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠨ ‍᠃‍

ᠪᠠᠳᠣᠮᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬ ‍ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠬ᠋ᠤᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠥᠠᠨ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠵᠥ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠬ᠋ᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠤ ᠨᠣᠲᠤᠬ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠬ᠋ᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠶᠢᠠᠨ  ᠠᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠲᠠᠷᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠳᠠᠬᠢ ᠣᠳᠡᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠣᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍ᠣᠳ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠶᠠᠭᠡ ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠦ᠋ᠢᠯᠠᠰ  ᠢ ᠵᠡᠯᠬ᠋ᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠲᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠣᠯᠤᠰ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢ ᠲᠥᠰᠢᠠᠨ ‍᠂‍ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠳᠡᠷᠡᠯ  ᠢ ᠭ᠋ᠤᠷᠢᠬᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠰᠡᠬᠢᠨ ᠭ᠋ᠡᠮᠡᠬ᠋ᠡᠯᠡᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠥ ᠴᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠵᠥ ‍᠂‍  ᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠣᠯᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ  ᠢ ᠭ᠋ᠡᠮᠡᠬ᠋ᠡᠯᠡᠵᠥ ᠴᠢᠳᠡᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍

1509 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ‍᠂‍ ᠪᠠᠲᠦᠮᠦᠢᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠳᠤᠬ᠋ᠡᠷ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠣᠯᠤᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠤ ᠵᠢᠨᠣᠩ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠨ ᠣᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ‍᠂‍ ᠶᠥᠩᠰᠢᠶᠡᠪᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠬᠦᠦ ᠲᠡᠶᠢᠱᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠬᠦᠦ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠡᠢ ᠠᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠢ ᠭ᠋ᠤᠣᠷᠯᠡᠨ ᠠᠯᠡᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠲᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠲᠤᠬ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠠᠭ ᠴᠠᠷᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠥᠩᠰᠢᠶᠡᠪᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬ᠋ᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠣᠷᠢᠶᠩᠬᠡᠢ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠷᠡᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ  ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠳᠤᠰ  ᠢ ᠭ᠋ᠤᠷᠢᠬᠯᠡᠬ᠋ᠤᠯᠤᠨ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠣᠳᠤᠬ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠥᠮᠠᠳ  ᠢ ᠲᠡᠶᠢᠯᠡᠬ᠋ᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠬᠦᠭᠡᠨᠡᠬ᠋ᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠴᠢᠨ ᠴᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠭᠡᠮᠠᠬᠦ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠳᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠡᠢ ᠠᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠵᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠠᠵᠥ ᠠᠯᠡᠬ᠋ᠡᠳ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠢ ᠲᠡᠬᠢᠨᠳᠠ ᠣᠷᠤᠬ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠥ ‍᠂‍ ᠣᠷᠪᠠᠯᠬ᠋ᠡᠨ  ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠰᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠩᠬ᠋ᠤᠶᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ‍᠃‍  ᠠᠨᠠᠬᠦ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠠᠭ ᠴᠠᠷᠢᠭ ᠦ᠋ᠬᠦᠸᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠥ ᠪᠠᠯᠡᠷᠡᠰᠢ ᠦ᠋ᠭᠡᠢ ᠬ᠋ᠡᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠵᠡᠢ ‍᠃‍

ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠣᠳᠤᠬ  ᠢ ᠲᠠᠣᠭᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠦ᠋ᠵᠠᠪᠠᠯ  ᠠᠬᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠴᠡᠰ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠥ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠢᠶᠡᠨ ᠶᠡᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠣᠪᠤᠬᠳᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠳᠡᠨ  ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠯᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠥ ᠪᠤᠯᠬ᠋ᠡᠬᠰᠠᠨ ᠣᠪᠤᠬ ᠲᠥᠷᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠢᠰᠢ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠯᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬᠳᠡᠬᠰᠠᠨ ‍ᠴᠢᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠥ ‍᠂‍  ᠠᠮᠬᠢ ᠴᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠰᠡᠬ ‍ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍

ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠤ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠳᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠡᠬ᠋ᠡᠪᠠᠯ ‍᠂‍ ‍《‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠡᠯᠬ᠎ᠠ ‍》‍ ᠳ᠋ᠦ ‍《‍ ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠽᠤ ᠡᠴᠡ  ᠠᠬᠢᠯᠠᠵᠥ ᠲᠠᠳᠠᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍ᠤᠨ ᠠᠬᠡᠯᠡᠬᠴᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠨᠣᠶᠡᠷᠬᠡᠨ ᠠᠬᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠰᠡᠯᠪᠤᠷᠢ ᠣᠬᠰᠡᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠷᠤᠯ  ᠠᠬᠦᠰᠤᠯ  ᠢ ᠭ᠋ᠡᠷᠡᠬᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠥ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ ‍》‍ ‍᠂‍ ‍᠂‍ ‍᠂‍ ‍᠂‍ ‍《‍ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠬ᠋ᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠥ ᠦ᠋ᠪᠤᠷ  ᠢ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠶᠡᠨ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠥ ‍᠂‍ ‍᠂‍ ‍᠂‍ ‍᠂‍ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠢᠨᠥ ᠣᠯᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠽᠤ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠤᠶᠥ ᠲᠡᠶᠢᠽᠤ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠲᠠᠬᠦᠣᠨᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠴᠡᠰ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠳ ᠨᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠪᠦᠬᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠳᠤᠮ ᠣᠬᠰᠡᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ ‍》‍ ᠬᠡᠵᠥ ᠲᠡᠮᠳᠡᠬᠯᠡᠵᠠᠢ ‍᠃‍

ᠲᠠᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ᠨᠢ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠪᠤᠶᠥ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠷ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠴᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠳᠥ ᠭ᠋ᠤᠬ᠋ᠤᠴᠡᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠥ ᠠᠵᠡᠢ ‍᠃‍

ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠷᠡᠯ

ᠣᠷᠳᠥ ᠭ᠋ᠤᠬ᠋ᠤᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠡᠨᠳᠡᠢ ᠲᠠᠣᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ᠨᠢ ‍《‍ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍》‍ ‍᠂‍ ‍《‍ ᠣᠳᠤᠬ ‍》‍ ‍᠂‍ ‍《‍ ᠲᠥᠮᠠᠨ ‍》‍ ‍᠂‍ ‍《‍ ᠲᠤᠰᠬᠡᠢ ᠣᠷᠤᠨ ‍》‍ ‍᠂‍ ‍《‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ‍》‍ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠡᠷᠢᠵᠥ ᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍

ᠯᠤᠪᠰᠡᠨᠳᠡᠨᠵᠢᠨ ‍《‍ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ‍》‍ ᠳ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠲᠠᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢ ᠰᠤᠷᠬᠡᠬᠳᠡᠨᠢ ᠭ᠋ᠡᠳᠤᠨ  ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠡᠬᠰᠠᠨ ‍《‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ ‍》‍ ‍ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠳᠠᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠥ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ ‍ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠤᠯ ‍᠂‍ ᠣᠳᠤᠬ ‍ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠥ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠲᠠᠮᠳᠠᠠᠯ ᠭ᠋ᠡᠷᠡᠬᠡᠨ ᠣᠯᠳᠡᠬ᠋ᠡᠳᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠬ᠋ᠡᠷ ‍᠃‍ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠨ 15 ᠳ᠋ᠣᠬ᠋ᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠰᠠᠬᠦᠯᠴᠢ 16 ᠳ᠋ᠣᠬ᠋ᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠨ  ᠤ  ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠣᠷᠳᠤᠨ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠥᠠᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠬ᠋ᠤᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠳᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠣᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠦ ᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠳᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠲᠥᠴᠢᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍᠂‍ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍  ᠠᠨᠠᠬᠦ ᠲᠥᠴᠢᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠬ᠋ᠤᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠶᠡᠳᠡᠬ ‍᠃‍  ᠠᠬᠦᠨ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠭᠡᠵᠥ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠶᠡᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢ ‍ᠲᠡᠷᠤᠢ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠡᠬ᠋ᠡᠬᠳᠡᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍

‍《‍  ᠠᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ‍》‍ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠬᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠦ᠋ᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ‍᠂‍ 15 ᠳ᠋ᠣᠬ᠋ᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠨ  ᠤ  ᠠᠬᠢᠨ  ᠤ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠤᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠯᠡᠪᠠᠳ ‍᠂‍ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠠᠨ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠴᠢᠳ ‍᠂‍ ᠠᠳᠬᠡᠨ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠲᠡᠷ ‍᠂‍ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ‍᠂‍ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠳ ‍᠂‍ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠳ ᠣᠳᠤᠬ ᠭᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ‍᠃‍ ‍《‍ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠰᠤᠳᠥ ‍》‍ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠬᠰᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷᠢᠰᠬᠡᠵᠥ ‍《‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠢᠨᠥ ᠠᠳᠬᠡᠨ ‍᠂‍ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ‍᠂‍ ᠰᠥᠨᠢᠳ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠵᠤᠮᠤᠨ ᠦ᠋ᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤᠬ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠤᠶᠢᠳ ‍᠂‍ ᠪᠤᠷᠤᠳ ‍᠂‍ ᠠᠯᠡᠬ ‍᠂‍ ᠠᠯᠡᠬᠴᠢᠬ᠋ᠤᠳ  ᠠᠳᠡ ᠠᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤᠬ ᠬᠡᠮᠠᠮᠤᠢ ‍》‍ ᠭᠡᠵᠥ ᠲᠠᠮᠳᠠᠠᠵᠥ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ 16 ᠳ᠋ᠣᠬ᠋ᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠨ  ᠤ  ᠠᠨᠠᠬᠦ ᠲᠠᠮᠳᠠᠠᠯ ‍ᠪᠠᠰᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠡᠬ ᠴᠢᠮᠠᠭᠡ ᠭ᠋ᠡᠩᠬ᠋ᠡᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ ‍᠂‍ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠣᠷᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠷᠡᠬᠤᠷᠤᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠥ ᠬᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠪᠠᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠠᠷᠥ ᠦ᠋ᠪᠤᠷ  ᠢ ᠰᠤᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬᠯᠡᠵᠤᠬᠤᠢ ᠬᠡᠪᠠ ‍᠃‍ ᠲᠤᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠦ᠋ᠶᠠᠰ ᠠᠳᠬᠡᠨ ‍᠂‍ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ‍᠂‍ ᠰᠥᠨᠢᠳ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤᠬ ᠨᠢ ᠲᠡᠪᠠᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ  ᠠᠮᠦᠨ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠵᠤᠶᠢᠳ ‍᠂‍ ᠪᠤᠷᠤᠳ ‍᠂‍ ᠠᠯᠡᠬ ‍᠂‍ ᠠᠯᠡᠬᠴᠢᠬ᠋ᠤᠳ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤᠬ ᠨᠢ ᠲᠡᠪᠠᠬ᠋ᠡᠨ ᠠᠷᠥ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ‍᠃‍ 18 ᠳ᠋ᠣᠬ᠋ᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ‍《‍ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠰᠤᠳᠥ ‍》‍ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠮᠳᠠᠩᠰᠠᠨ  ᠢ ᠦ᠋ᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠣᠳᠤᠬ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠦ ᠣᠯᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠠ ᠬ᠋ᠡᠷᠤᠬᠰᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ‍《‍  ᠠᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ‍》‍ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠬᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠳ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠯᠡᠪᠠᠳ ‍᠂‍ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠠᠨ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠣᠳᠤᠬ ᠨᠢ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠲᠡᠷ ‍᠂‍ ᠠᠯᠡᠬ ‍᠂‍ ‍᠂‍ ᠠᠯᠡᠬᠴᠢᠬ᠋ᠤᠳ ‍᠂‍ ᠵᠤᠶᠢᠳ ᠣᠳᠤᠬ ᠣᠷᠤᠯᠡᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ‍᠃‍ ᠲᠠᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠰᠠᠬᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠦ᠋ᠪᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠳ ᠲᠠᠭᠡᠨ ᠦ᠋ᠮᠴᠢ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠯᠡᠵᠥ ᠦ᠋ᠭᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠭᠡᠨ ‍᠂‍ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠠᠨ ᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠤᠳᠤᠬ᠋ᠡᠷ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠸᠡᠴᠢᠷᠪᠤᠯᠤᠳ  ᠢ ‍᠂‍ ᠠᠳᠬᠡᠨ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠳᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠬᠡᠷᠪᠤᠯᠤᠳ  ᠢ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠠᠷᠪᠤᠯᠤᠳ  ᠢ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠲᠡᠷ ᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠡᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠶᠡᠨ ᠲᠡᠯᠪᠢᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠭᠡᠵᠥ ᠰᠡᠬ᠋ᠡᠩ ᠰᠠᠴᠠᠨ  ᠤ ‍《‍ ᠭ᠋ᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠦ᠋ᠨᠳᠤᠰᠤᠨ  ᠤ  ᠠᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ‍》‍ ᠳ᠋ᠦ ‍ᠲᠡᠮᠳᠡᠬᠯᠡᠵᠠᠢ ‍᠃‍

ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠨᠡᠰᠥ ᠪᠠᠷᠡᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠶᠠᠭᠡ  ᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠬ᠋ᠡᠷ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ - ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠪᠠᠷᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠪᠤᠳᠢ ᠠᠯᠡᠬ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠨᠡᠰᠥ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠠᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠡᠰᠡᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ‍᠃‍ 1519 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠳᠢ ᠠᠯᠡᠬ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠬᠦᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠮᠠᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠲᠠᠬᠦᠦ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠭ᠋ᠡᠮᠳᠤᠷᠴᠥ ‍᠂‍ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬ᠋ᠡᠷᠤᠨ ᠣᠷᠢᠶᠡᠩᠬᠡᠨ  ᠤ ᠣᠷᠪᠠᠯᠬ᠋ᠡᠨ  ᠢ ᠳᠡᠷᠤᠩᠬ᠋ᠤᠶᠢᠯᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠣᠷᠢᠶᠡᠩᠬᠡᠢ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠤ  ᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠭ᠋ᠡᠰᠤᠵᠥ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠬ᠋ᠡᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬ᠋ᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠡ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠭᠡᠰᠠᠭ ᠲᠦ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠶᠡᠬᠳᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠠᠯᠴᠡᠪᠤᠯᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠳᠥ ᠦ᠋ᠪᠤᠷ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠬ᠋ᠡᠷᠢᠨ ‍᠂‍ ᠵᠡᠷᠤᠳ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠩᠬᠢᠷᠡᠳ ‍᠂‍ ᠪᠠᠶᠡᠤᠳ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠵᠢᠶᠡᠳ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠣᠳᠤᠬ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬ᠋ᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠬᠢ ᠦ᠋ᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠬᠳᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠬᠡᠷᠠᠰᠠᠨᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠳᠥ ᠠᠷᠥ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠨ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠬ᠋ᠡᠨ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠡᠨ ᠣᠳᠤᠬ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠳᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠡᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠥ ᠲᠤᠯᠤᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠠᠷᠥ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠪᠠ ‍᠃‍ ᠪᠤᠳᠢ ᠠᠯᠡᠬ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠭᠡᠳ ᠠᠳᠬᠡᠨ ‍᠂‍ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ‍᠂‍ ᠣᠩᠨᠢᠬ᠋ᠤᠳ ‍᠂‍ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠠᠨ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠴᠢᠳ ‍᠂‍ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠣᠳᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ  ᠢ ᠵᠡᠬᠢᠷᠴᠥ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠪᠤᠳᠢ ᠠᠯᠡᠬ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠠᠬᠡᠮᠡᠳ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠲᠠᠷᠡᠶᠢᠰᠤᠨ ᠬᠦᠳᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠷᠢᠨ  ᠢ ᠵᠡᠯᠬ᠋ᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ 1547 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲᠥᠮᠠᠨ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠡᠬ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠣᠷᠤᠨ -- ᠪᠠᠶᠡᠨᠰᠤᠮᠥ ‍᠂‍ ᠲᠡᠶᠢᠳᠣᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠣᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠣᠣᠬ᠋ᠡᠯ ᠣᠳᠤᠬ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠨᠠᠬᠦᠵᠥ ᠬᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠷᠡᠮᠤᠢᠷᠠᠨ  ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠡᠯ ᠣᠷᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠲᠤᠬᠯᠡᠵᠡᠢ ‍᠃‍  ᠠᠨᠡ ᠭ᠋ᠤᠬ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠥ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠨᠣᠲᠤᠬ  ᠢ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠠᠬᠡᠮᠡᠳ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠠᠶᠢᠰᠢᠨ ᠭ᠋ᠤᠩ ᠲᠡᠶᠢᠵᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠥ ᠬᠡᠶᠢᠪᠤᠩ ᠪᠠᠯᠬ᠋ᠡᠰᠥ ᠣᠷᠤᠨ ‍〈‍ ᠱᠡᠩᠳᠥ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ‍)‍ ᠹᠦ᠋ ᠵᠢᠣᠢ ‍〈‍ ᠦ᠋ᠵᠢᠶᠡᠳ ‍)‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠭ᠋ᠡᠷᠡᠬ᠋ᠤᠯ  ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠪᠠ ‍᠃‍ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠲᠡᠶᠢᠵᠢ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠷᠢᠨ  ᠢ ᠵᠡᠯᠬ᠋ᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬ᠋ᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍ᠣᠳ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠡᠶᠢᠵᠥ 1576 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ 1582 ᠤᠨ  ᠤ ᠭ᠋ᠤᠬ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠥ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠳᠡᠢ ᠭ᠋ᠤᠩ ᠲᠡᠶᠢᠵᠢ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠪᠤᠷ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠬᠡᠢ ᠨᠣᠶᠡᠨ ‍᠂‍ ᠣᠷᠳᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠳᠤᠬᠳᠡᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠩ ᠲᠡᠶᠢᠵᠢ ‍᠂‍ ᠠᠰᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠳᠡᠷ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠤᠯᠡᠴᠢ ᠨᠣᠶᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠥᠮᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠳᠡᠢ ᠴᠥᠷᠦᠭᠡ ᠭ᠋ᠤᠩ ᠲᠡᠶᠢᠵᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠵᠠ ‍》‍ ᠵᠢ  ᠠᠬᠦᠳᠦᠨ ‍ᠪᠢᠴᠢᠠᠵᠦ ‍᠂‍ ᠵᠢᠷᠬ᠋ᠤᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠤᠯᠢ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠡᠰᠡᠬ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠬᠢᠷᠴᠥ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍

 ᠠᠨᠠᠬᠦ ᠲᠠᠣᠭᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠬ᠋ᠤᠴᠡᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠲᠦᠮᠦᠢᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍ᠤᠨ ᠮᠡᠰᠢ ᠶᠠᠭᠡ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠷᠡᠯ  ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠭ᠋ᠤᠬ᠋ᠤᠴᠡᠬ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠲᠠᠭᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠵᠢᠮ ‍ᠤᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠦ᠋ᠨᠳᠤᠰᠥ ᠪᠤᠯᠬᠥ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍

ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠵᠥᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ

ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠠᠨ  ᠤ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠨ ᠰᠡᠬᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ  ᠠᠬᠢᠯᠠᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ‍᠂‍ ᠠᠷᠥ ᠠᠬ᠋ᠤᠷᠡᠬ  ᠢ ᠪᠠᠬᠳᠡᠬ᠋ᠡᠬᠰᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠣᠷᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠬᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠶᠠᠰ ᠰᠤᠷᠬᠡᠬᠳᠡᠨᠢ ᠭ᠋ᠡᠳᠤᠨ  ᠤ ᠭ᠋ᠤᠪᠢ ᠨᠣᠲᠤᠬ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠡᠢ ᠠᠬ᠋ᠤᠯᠡᠰ ᠨᠢᠷᠤᠬ᠋ᠤᠳ ‍᠂‍ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠨᠣᠲᠤᠬ ‍᠂‍ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠣᠶᠢᠷᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ‍᠃‍  ᠠᠬᠦᠨ  ᠢ ᠪᠠᠰᠡ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠭᠡᠳᠠᠭ ‍᠃‍ ᠰᠤᠷᠬᠡᠬᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠭ᠋ᠤᠪᠢ ᠨᠣᠳᠤᠬ ‍᠂‍ ᠴᠠᠷᠢᠭ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠢ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ ᠠᠷᠢᠬᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠯᠬ᠋ᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠠ ‍᠃‍ ᠠᠷᠢᠬᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠯᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠯᠡᠬᠳᠡᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍᠂‍ ᠣᠶᠢᠷᠡᠳ ᠳ᠋ᠦ ᠭ᠋ᠤᠴᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠭ᠋ᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ  ᠢ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠂‍ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠭᠡᠵᠥ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ ‍᠂‍ ᠮᠡᠨᠳᠤᠬ᠋ᠤᠯᠢ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠶᠠᠰ ᠲᠦ ‍᠂‍ ᠬ᠋ᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠢᠶᠡᠩᠬᠡᠢ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠣᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ᠵᠢᠴᠢ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠴᠠᠷᠢᠭ ᠠᠷᠡᠳ  ᠢ ᠭ᠋ᠡᠮᠳᠥ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠵᠡᠬᠢᠷᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠤᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠥ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠠᠨ ᠵᠡᠬᠢᠷᠪᠠ ‍᠃‍ ᠶᠠᠭᠡ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠣᠯᠡᠬ᠋ᠡᠨᠨᠡᠬ᠋ᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠷᠴᠥ ‍᠂‍ ᠬ᠋ᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠬᠢ ᠵᠠᠬᠦᠨ  ᠠᠳᠠᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠠᠯᠤᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠡᠯ ᠳᠡᠬ᠋ᠡᠥ ᠣᠷᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠵᠡᠢ ‍᠃‍

1521 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠳᠢ ᠠᠯᠡᠬ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠷᠢᠨ  ᠢ ᠵᠡᠯᠬ᠋ᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬ᠋ᠡᠳ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲᠥᠮᠠᠨ  ᠢ ᠬ᠋ᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠥ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠡ ᠬ᠋ᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠬᠢ ᠶᠠᠭᠡ  ᠠᠯᠠᠰᠤᠳᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠠᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠪᠠ ‍᠃‍ 1547 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠬᠦᠳᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲᠥᠮᠠᠨ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠶᠠᠭᠡ  ᠠᠯᠠᠰᠤᠳᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠬᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠪᠠᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠵᠠᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠨᠠᠬᠦᠯᠭᠡᠵᠥ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠬᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ  ᠢ ᠰᠤᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠨᠣᠲᠤᠬᠯᠡᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠣᠨ ᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢᠨ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠪᠤᠷ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠣᠳᠤᠬ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠳᠡᠬ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠥᠷᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠣᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ᠪᠠᠰᠡ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠳᠡᠵᠡᠢ ‍᠃‍ 16 ᠳ᠋ᠣᠬ᠋ᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠰᠠᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠨᠵᠥ ᠵᠢᠨ ᠰᠥᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠶᠠᠭᠡᠳᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠡᠬ᠋ᠡᠯᠳᠤᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠯᠤᠣᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠣᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠷᠴᠡᠢ ‍᠃‍

1627 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠯᠤᠣᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ  ᠠᠷᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯᠯᠠᠨ ᠮᠡᠯᠵᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠳᠬᠡᠨ ‍᠂‍ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ  ᠤ ᠡᠵᠠᠳ ᠨᠣᠶᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠣᠯᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠪᠠᠵᠥ ᠮᠡᠨᠵᠥ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠬ᠋ᠤᠨ ᠦ᠋ᠭᠴᠡᠢ ‍᠃‍ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠠᠯᠡᠬᠴᠢᠳ ‍᠂‍ ᠲᠤᠯᠤᠳ ᠣᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠡᠮᠦᠢᠷᠠᠨ  ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠡᠯ ᠲᠡᠬ᠋ᠡᠥ ᠣᠷᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠲᠤᠬᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦᠢᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢᠬᠢ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠨᠣᠲᠤᠬ ᠣᠣᠯ ᠬᠡᠪ  ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠬᠳᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠲᠠᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ 1632 ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠯᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠲᠥᠪ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ ᠬ᠋ᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ  ᠠᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠡᠮᠦᠢᠷᠠᠨ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠥ ‍᠂‍ ᠬᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠪᠠᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠯ ‍〈‍ ᠭ᠋ᠤᠣᠯᠢᠨ ‍》‍ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠬᠳᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ‍᠃‍  ᠠᠨᠡ ᠦ᠋ᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠤ ᠰᠢᠬ᠋ᠤᠳ ᠨᠣᠶᠡᠷᠬᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ‍《‍ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠶᠠᠭᠡ ᠪᠠᠬ ‍〈‍ ‍)‍ ᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ( ‍《‍  ᠠᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ‍》‍ ᠳ᠋ᠦ ᠦ᠋ᠵᠡ ) ᠹᠸᠤᠳᠡᠯ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠳᠥ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠨᠣᠲᠤᠬ ᠨᠢ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠯᠢᠶᠤᠣᠰᠢ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠲᠤᠤ ᠡ‍ ‍ᡁᠧ ‍〈‍ -- ᠬ᠋ᠡᠨᠰᠥ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠢᠷᠬ᠋ᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠵᠥ ‍᠂‍ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠬ᠋ᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ‍᠃‍ ᠬᠡᠪᠠᠴᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ  ᠢ ᠦ᠋ᠪᠠᠷ ‍ᠤᠨ  ᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬ᠋ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠠᠨ ᠯᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠹᠸᠤᠳᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠡᠳ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠦ ᠦ᠋ᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ‍᠃‍ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠨ ᠮᠢᠩ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬ ‍ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠣᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ᠲᠦ ᠣᠯᠬ᠋ᠤᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠬᠦ ᠵᠢ ᠬ᠋ᠡᠬᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠬᠦ ‍᠂‍ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠯᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯᠳᠤᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠬᠦ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠷᠨ ᠦ᠋ᠶᠠᠰ  ᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠷᠡᠴᠢᠨ ‍᠂‍ ᠲᠥᠮᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠯᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠦ᠋ᠪᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠳᠥ ᠦ᠋ᠵᠤᠮᠦᠴᠢᠨ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠴᠢᠳ ‍᠂‍ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍ᠤᠨ ᠹᠸᠤᠳᠡᠯ ᠨᠣᠶᠡᠳ ᠦ᠋ᠪᠠᠷ ‍ᠤᠨ  ᠠᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠬ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠮᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬᠥ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠡᠳᠠ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠳᠥ ᠠᠷᠡᠳ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠪᠴᠥ ᠠᠷᠥ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠡᠬ᠋ᠡᠷ ᠦ᠋ᠭᠡᠳᠡ ᠨᠠᠬᠦᠨ ᠶᠡᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠥ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠳᠥ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠬ᠋ᠤᠨ ᠦ᠋ᠭᠴᠡᠢ ‍᠃‍

ᠲᠡᠶᠢᠴᠢᠩ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ  ᠠᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠬ᠋ᠤᠯᠡᠩ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ‍〈‍ 1675 ‍)‍ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ  ᠢ ᠯᠢᠶᠤᠣᠳᠦᠩ ‍ᠤᠨ ᠢᠵᠸᠥ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠰᠢᠣᠸᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠸᠨ ‍᠂‍ ᠲᠡᠶᠢᠳᠣᠢᠩ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠥ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠪᠠᠳᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠡᠢ ‍᠃‍  ᠠᠨᠡ ᠨᠢ ᠭ᠋ᠤᠵᠢᠮ ‍ᠤᠨ ‍《‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ‍》‍ ᠵᠢᠨ ᠦ᠋ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠭᠡᠷᠭᠡ ᠨᠣᠲᠤᠬ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠵᠡᠢ ‍᠃‍

 ᠠᠨᠠᠬᠦ ᠨᠣᠲᠤᠬ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠭ᠋ᠤᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠲᠥᠴᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠢ ᠲᠡᠢ ‍᠂‍ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠠᠨ  ᠤ ᠲᠥᠰᠢ ᠭ᠋ᠡᠶᠢᠷᠬᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠥ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ‍ᡁᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠱᠡᠨ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠳᠣᠢᠩ ‍᠂‍ ᠰᠥᠧᠸᠫᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠥ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠸᠡᠩ ‍ᠤᠨ ᠨᠣᠲᠤᠬ ᠪᠠ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ‍᠂‍ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠥ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠦ᠋ᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍

ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ : ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ ‍᠃‍ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠲᠥᠴᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠣᠷᠤᠬᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠯᠤᠬ᠋ᠡᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠪᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ‍᠃‍ ᠮᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠬᠦᠯᠦ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠥ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠸᠡᠩ ‍ᠤᠨ ᠨᠣᠲᠤᠬ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠯᠬ᠋ᠡᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠣᠷᠳᠥ ᠪᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠶᠠᠷᠠᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠃‍

ᠬᠦᠯᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ : ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠲᠠᠭᠡ ᠠᠬ᠋ᠤᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ ‍᠃‍ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠯᠤᠬ᠋ᠡᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ‍᠃‍ ᠮᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ‍ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠭ᠋ᠡᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠠᠬ᠋ᠤᠯᠨ ᠵᠢᠨ  ᠠᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠬᠦᠯᠦ ᠣᠯᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠥ ‍᠂‍  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠷᠡᠢ ᠵᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠮᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠷ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠪᠠᠢ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠣᠷᠳᠥ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠨᠡᠶᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠃‍

ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠣᠯᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ : ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠤᠯᠡᠬ ᠲᠦ ᠲᠦᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ ‍᠃‍ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠬ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ‍᠃‍ ᠮᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠱᠡᠨ ᠱᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠤ ᠯᠢᠨ  ᠤ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠬ᠋ᠤᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠬᠦᠯᠦ ᠣᠯᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠬᠦᠭᠡ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠥ ‍᠂‍  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠣᠳᠥ ᠵᠢᠨ ᠹᠧᠩ ᠵᠧᠨ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠡᠪᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠣᠷᠳᠥ ᠪᠠᠷ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠃‍

ᠬᠦᠯᠦ ᠣᠯᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ : ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠬ᠋ᠡᠢ ᠠᠬ᠋ᠤᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ ‍᠃‍ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠯᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠵᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ‍᠃‍ ᠮᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠱᠡᠨ ᠱᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠤ ᠯᠢᠩ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠢᠷᠢ ᠨᠡᠬ᠋ᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠬᠦᠯᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠣᠯᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠥ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠷᠡᠢ ᠵᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠮᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠷ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠪᠠᠢ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠡᠪᠢᠨ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠣᠷᠳᠥ ᠪᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠨᠡᠶᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠬ ‍᠃‍

ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ : ᠪᠤᠶᠡᠨ ᠠᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠥᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠯᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠠᠮᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠲᠥᠴᠢᠨ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠵᠠᠬᠦᠨ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠯᠤᠬ᠋ᠡᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠯᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ‍᠃‍ ᠮᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠯᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠢ ‍᠂‍ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠪᠠ  ᠠᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠷᠡᠢ ᠵᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠮᠤᠨ  ᠤ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠪᠠᠢ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠥ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠦᠯᠦ ᠬᠦᠭᠡ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠬ᠋ᠤᠬ᠋ᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠣᠷᠳᠥ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠶᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠬ᠋ᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠃‍

ᠬᠦᠯᠦ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ : ᠪᠤᠯᠡᠬᠳᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠯᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠶᠠᠷᠨᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠭ᠋ᠤᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ‍᠃‍ ᠮᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠯᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠪᠠ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠳᠥ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠥ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠪᠠ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠬᠦᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠨ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠣᠷᠳᠥ ᠪᠠᠷ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠶᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠬ ‍᠃‍

ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠬᠦᠭᠡ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ : ᠠᠪᠬᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠷ᠎ᠠ ‍〈‍ ᠬᠢᠳᠡᠳ  ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠩ ᠭ᠋ᠡᠨ ᠱᠡᠨ ‍)‍ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ ‍᠃‍ ᠱᠥᠷᠭᠡᠢ ᠴᠢᠯᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠶᠠᠷᠠᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠵᠠᠬᠦᠨ  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ‍᠃‍ ᠮᠡᠯ ‍ᠤᠨ ‍ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠱᠡᠨ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠩ ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ  ᠠᠠᠴᠡ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠳᠥ ᠵᠥᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠣᠯᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠱᠡᠨ ᠱᠢ ‍᠂‍ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ ‍᠂‍  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠲᠡᠶᠢᠳᠣᠢᠩ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠋ᠡᠬᠯᠡᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠣᠷᠳᠥ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠬ ‍᠃‍

ᠬᠦᠯᠦ ᠬᠦᠭᠡ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ : ᠵᠢᠬ᠋ᠡᠰᠤᠳᠡᠢ ᠨᠡᠬ᠋ᠤᠷ ᠲᠦ ᠲᠦᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠯᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠤᠢ ‍᠃‍  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠶᠠᠷᠠᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ‍᠃‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠃‍  ᠠᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠲᠤᠳᠤᠬ᠋ᠡᠳᠥ ᠬᠡᠷᠠᠭ  ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠵᠡᠬᠢᠷᠬᠥ ᠶᠡᠮᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠯᠦ ᠴᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠨᠢᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠪᠠᠢ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠶᠢᠰᠢ ᠠᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬ᠋ᠡᠷ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠵᠡᠬ᠋ᠥ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ‍᠂‍ ᠣᠷᠳᠥ ᠪᠠᠷ ‍ᠶᠢᠠᠨ ᠶᠠᠷᠠᠨ ‍ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠬ ‍᠃‍

ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠳᠡᠷᠡᠯ

ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠯᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠬᠦᠭᠡᠨᠡᠬ᠋ᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠰᠥ ᠪᠠᠷᠡᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠮᠡᠨᠵᠥ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ  ᠢ ᠲᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠬ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠭ᠋ᠡᠮᠢᠶᠡᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠵᠡᠬᠪᠤᠷ  ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠨ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ  ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠪᠠ ‍᠃‍ ᠲᠠᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠭᠡᠨ ᠲᠠᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ  ᠠᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠠᠯ  ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠰᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠩᠬ᠋ᠤᠶᠢᠯᠡᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠣᠷᠢᠳ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠥᠠᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ  ᠠᠰᠷᠬᠦᠴᠠᠯ  ᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠢ ‍ᠪᠤᠳᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠳᠠᠭ ᠬᠦᠢᠴᠠᠳ ᠣᠶᠢᠯᠡᠬ᠋ᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠲᠠᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠡᠬᠷ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠢ ᠮᠥᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠯᠬ᠋ᠡᠵᠥ ‍᠂‍  ᠠᠯᠠᠰᠥ ᠭ᠋ᠤᠯᠢᠬᠥ ‍᠂‍ ᠬᠡᠰᠠᠠᠨ ᠵᠡᠬᠢᠷᠬᠥ ᠵᠠᠭᠡ ᠣᠯᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠤᠷᠥ ᠲᠡᠢ ᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍

1636 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠡᠨᠵᠥ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠬ᠋ᠡᠳᠥ ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠮᠤᠨ  ᠤ  ᠠᠷᠬᠢᠨ ᠰᠡᠶᠢᠳ ᠰᠢᠹᠦ᠋ ‍᠂‍ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬ  ᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢᠺᠡᠨ ‍᠂‍ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠨᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ  ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ  ᠠᠷᠦᠭᠡ ᠠᠮᠨ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ‍ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠬ᠋ᠡᠵᠥ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠰᠤᠮᠥ ᠭᠡᠵᠥ  ᠠᠬᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠪᠠ ‍᠃‍ ᠣᠯᠡᠨ ᠣᠳᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠬ᠋ᠡᠯᠳᠠ ᠦ᠋ᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠰᠤᠨ ᠦ᠋ᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠬ᠋ᠡᠨ ᠰᠡᠯᠬ᠋ᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬ᠋ᠡᠳ ‍᠂‍ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠲᠡᠢ ᠭ᠋ᠡᠮᠳᠥ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠬ᠋ᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠲᠠᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠭᠡᠨ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ  ᠢ ᠬᠡᠰᠠᠠᠨ ᠪᠤᠳᠡᠷᠬ᠋ᠡᠵᠥ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠠᠬᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠥ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠣᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ  ᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠳ ᠲᠦ ᠭ᠋ᠤᠯᠢᠵᠥ ᠣᠷᠤᠬ᠋ᠤᠯᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬᠳᠡᠬᠥ ᠵᠢ ᠲᠡᠬ᠋ᠡᠯᠳᠤᠨ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠣᠳᠤᠬ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠬ᠋ᠡᠬ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠢ ᠡᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠡᠳ ‍ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠵᠡᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠬ᠋ᠡᠬ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠮᠢᠶᠡᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠬ᠋ᠡᠵᠡᠢ ‍᠃‍

 ᠠᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠬ᠋ᠤᠯᠡᠩ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠨᠡᠢᠮᠡᠳᠣᠬ᠋ᠡᠷ ᠤᠨ ‍〈‍ 1669 ‍)‍ ᠳ᠋ᠦ ᠯᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠠᠴᠢ ᠪᠤᠷᠨᠡᠢ ᠴᠢᠩ ᠸᠡᠩ ‍᠂‍ ᠲᠠᠬᠦᠦ ᠯᠤᠪᠰᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠬ᠋ᠤᠯᠨ ᠵᠡᠮᠰᠦᠢᠷᠦᠩ ᠬᠦᠩ ᠲᠡᠢ ᠭ᠋ᠡᠮᠳᠥ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬ᠋ᠡᠬ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠮᠡᠨᠵᠥ ᠴᠢᠩ ‍ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠷᠭᠢᠰ ᠭ᠋ᠡᠷᠡᠩᠬ᠋ᠤᠢ ᠲᠡᠷᠤᠯᠡᠯ ᠬᠢᠳᠤᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ  ᠠᠰᠠᠷᠬᠦ ᠪᠤᠰᠤᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠲᠤᠬ  ᠢ  ᠠᠷᠬᠦᠪᠠ ‍᠃‍  ᠠᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠬ᠋ᠤᠯᠡᠩ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠷᠤᠶᠢᠬᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠢᠭ  ᠢ ᠲᠡᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠷᠤᠩᠬ᠋ᠤᠶᠢᠯᠡᠪᠠ ‍᠃‍ ᠲᠡᠷᠤᠩᠬ᠋ᠤᠶᠢᠯᠡᠬᠥ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠷᠨᠡᠢ ᠴᠢᠩ ᠸᠡᠩ ᠪᠠᠬ᠋ᠡᠳᠤᠷᠯᠢᠬ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠦ᠋ᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠥ ‍᠂‍ ᠲᠠᠬᠦᠦ ᠯᠤᠪᠰᠡᠩ ᠲᠥᠮᠨ ᠬ᠋ᠡᠷᠤᠢ ᠴᠠᠷᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠬ᠋ᠤᠵᠥ ᠦ᠋ᠭᠬᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤᠯᠬ᠎ᠠ ᠭ᠋ᠡᠷᠡᠰᠡᠯᠳᠡᠢ ᠢᠯᠡᠬᠳᠡᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ‍᠃‍ ᠢᠩᠬᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠣᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍᠂‍ ᠢᠯᠡᠩᠬ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠬᠡᠷᠴᠤᠳ ᠲᠦ ᠶᠠᠭᠡ ᠰᠠᠵᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠡᠷᠬᠡᠬᠴᠢᠳ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠷᠤᠩᠬ᠋ᠤᠶᠢᠯᠡᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠬ᠎ᠠ  ᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠬ᠋ᠤᠷᠡᠬ᠋ᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠨᠣᠲᠤᠬ  ᠢ ᠨᠢ ᠭ᠋ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ ‍᠂‍ ᠠᠷᠡᠳ  ᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠬᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠶᠢᠬᠡᠨ ‍《‍ ᠲᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ‍》‍ ᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠬᠡᠷ  ᠢ ‍《‍ ᠨᠣᠲᠤᠬ  ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠡᠯᠡᠯᠵᠥ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠪᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠂‍ ᠲᠤᠳᠤᠬ᠋ᠡᠳᠥ ᠬᠡᠷᠠᠭ  ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠵᠡᠬᠢᠷᠬᠥ ᠶᠡᠮᠤᠨ  ᠤ ᠠᠳᠤᠬ᠋ᠤᠨ ᠶᠡᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬ᠋ᠤᠯᠤᠨ ‍᠂‍ ᠠᠷᠡᠳ  ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠣᠸᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠸᠨ ‍〈‍ ᠪᠠᠶᠡᠨᠰᠤᠮᠥ ‍)‍ ‍᠂‍ ᠲᠡᠶᠢᠳᠥᠩ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠡᠬ᠋ᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠬᠦᠯᠭᠡᠵᠥ ᠮᠡᠯᠵᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ‍》‍ ᠪᠢᠯᠨ ‍᠃‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ  ᠢ ᠭ᠋ᠡᠰᠤᠵᠥ ‍᠂‍ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ  ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ‍᠂‍ ᠮᠡᠨᠵᠥ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠬ᠋ᠤᠵᠥ ᠦ᠋ᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠦ᠋ᠭᠡᠯᠠᠳ ‍᠂‍ ᠲᠤᠷᠬ᠋ᠤᠳ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠬ᠋ᠥ ‍᠂‍ ᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍ᠤᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠮᠥ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠠᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬ᠋ᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠡ ᠵᠠᠬᠦᠨ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠬ᠋ᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬ᠋ᠡᠨ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠶᠡᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬ᠋ᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠢᠯ  ᠠᠷᠦᠭᠡ ᠲᠡᠳᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠬ᠋ᠡᠷᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠂‍ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠪᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠵᠡᠢ ‍᠃‍ ᠲᠠᠭᠷᠢ ᠲᠠᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠬ᠋ᠤᠳᠤᠬ᠋ᠡᠷ ᠤᠨ ‍〈‍ 1761 ‍)‍ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠢᠩ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬ ‍ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠵᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠨᠵᠥ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠳ᠋ᠥᠳᠣᠢᠩ ᠶᠡᠮᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠪᠠ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠵᠢ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠬ᠋ᠤᠯᠪᠠ ‍᠃‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠰᠠᠭ  ᠢ ᠯᠢᠶᠤᠣᠨᠢᠩ ‍ᠤᠨ ᠢᠵᠧᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠯᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠥ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠲᠡᠶᠢᠳᠥᠩ ᠹᠦ᠋ ‍᠂‍ ᠱᠥᠷᠭᠡᠢ ᠴᠢᠯᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠭ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠵᠡᠬ᠋ᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠬ᠋ᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠲᠤᠬ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠬ᠋ᠤᠯᠵᠡᠢ ‍᠃‍

1914 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠥ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ  ᠢ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠡᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬ᠋ᠡᠵᠥ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠶᠡᠬᠥ ᠦ᠋ᠶᠠᠰ ᠲᠦ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠡᠢ ᠣᠷᠤᠨ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬᠳᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ‍᠂‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠰᠥᠷᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ  ᠠᠾᠸᠪᠧᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠪᠤᠬ᠋ᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬ᠋ᠡᠳᠡᠨᠡᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠤᠨ ᠰᠢᠶᠡᠨ  ᠢ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠬ᠋ᠤᠯᠪᠠ ‍᠃‍ 1928 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠡᠢ ᠣᠷᠤᠨ  ᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬ᠋ᠡᠨ ᠦ᠋ᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠥ ‍᠂‍ ‍《‍ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠮᠤᠵᠢ ‍》‍ ᠭᠡᠮᠠᠵᠥ ‍᠂‍ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠡᠬ᠋ᠤᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠬᠦᠯᠥ ᠣᠯᠡᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠂‍ ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠣᠯᠡᠬ᠋ᠡᠨ ‍᠂‍ ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠥ ᠬᠦᠭᠡ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠳ  ᠢ ᠰᠥᠢᠶᠤᠸᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠭ᠋ᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠨ ᠭ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬ᠋ᠤᠯᠵᠡᠢ ‍᠃‍

1947 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦ᠋ᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠦ᠋ᠪᠠᠷᠲᠠᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠥ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠬᠳᠡᠵᠥ ‍᠂‍ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ᠋ᠤᠶᠡᠷ ᠰᠥᠷᠦᠭ  ᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ᠪᠠ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠬ᠋ᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠵᠥ ‍᠂‍ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ᠰᠥᠷᠦᠭ  ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ  ᠢ ᠭ᠋ᠤᠰᠢᠬ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠬ᠋ᠡᠨ ᠦ᠋ᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠡᠢ ‍᠃‍

1958 ᠤᠨ  ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠭ᠋ᠡᠰᠤᠵᠥ ‍᠂‍ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠡᠬ ᠲᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠦᠨ ‍᠂‍ ᠦ᠋ᠨᠢ ᠣᠳᠡᠬ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠮᠤᠩᠬ᠋ᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬ᠋ᠡᠬ᠋ᠡᠬᠰᠠᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠬ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠣᠭᠡ ᠢᠩᠬᠢᠵᠥ ᠡᠴᠤᠰᠯᠠᠵᠡᠢ ‍᠃‍

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠤᠮᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠴᠠᠬᠠᠷ&oldid=484776》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ