ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ ᠮᠠ ᠤᠱᠺᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠣᠷᠣᠰᠣᠷᠣᠰ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ ᠮᠠ ᠤᠱᠺᠣ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1987 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 (1987-03-19) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠰᠣᠰᠣᠨᠠᠪ ᠤᠢ ᠪᠣᠷᠣ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ

</div></th></tr> </table> ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷᠣᠸᠢᠴ ᠮᠠ ᠤᠱᠺᠣ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷᠣᠸᠢᠴ ᠮᠠ ᠤᠱᠺᠣ, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠣᠰᠣᠨᠠᠪ ᠤᠢ ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨᠴᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[1]

ᠮᠠ ᠤᠱᠺᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ. ᠰᠣᠴᠢ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠱᠢᠫᠦ᠋ᠯᠨᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠢ ᠸᠣᠯᠺᠣᠸᠧᠦᠢᠭᠧᠨ ᠦ ᠤᠰᠠᠳᠶᠣᠭᠣᠪ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠴᠡᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ - 81 %
  • ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ - 85 %
  • ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ - 78 %

(2011-2012)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]