ᠳᠨᠧᠫᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠳᠨᠧᠫᠷ (ᠳᠨіᠫᠷᠣ᠂ ᠳᠨᠢᠫᠷᠣ᠂ ᠳᠨᠧᠫᠷ) — ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠮᠥᠷᠡᠨ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ