ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ

ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ (ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ)ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠧᠨᠧᠲ᠋ᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠍ ᠦᠨ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠧᠨᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠭᠧᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠧᠨᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠰᠲ᠋ᠧᠷᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠹᠣᠰᠹᠠᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠫᠣᠯᠢᠮᠧᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶᠡᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠫᠠᠷᠠᠯᠧᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠺᠣᠳᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠧᠨᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠧᠨᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠷᠦᠦ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠢ ᠭᠧᠨᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠢᠨ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠷᠢᠪᠣᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠫᠯᠢᠼᠧᠽᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡ ᠨᠢ ᠾᠷᠣᠮᠣᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠾᠷᠣᠮᠣᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠧᠨᠠᠮ ᠍ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠾᠷᠣᠮᠣᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠤᠶᠢᠷᠶᠣᠲ᠋ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠦᠳ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯᠮᠥᠭᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠫᠷᠣᠺᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠦᠳ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢᠦᠶᠢᠢᠬᠦ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠴᠢᠲ᠋ᠣᠫᠯᠠᠽᠮ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠾᠷᠣᠮᠣᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠾᠷᠣᠮᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠦᠳ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠧᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠃

ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠦᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠫᠣᠯᠢᠮᠧᠷ ᠶᠤᠮ᠃[1][2] ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ 22 ᠍ ᠠᠴᠠ 26 ᠠᠩᠭᠠᠰᠲᠷᠣᠮ ᠥᠷᠭᠡᠨ (2.2 ᠍ ᠠᠴᠠ 2.6 ᠨᠨᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠨᠢ 3.3 ᠠᠩᠭᠠᠰᠲᠷᠣᠮ (0.33 ᠨᠨᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[3] ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠫᠣᠯᠢᠮᠧᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠾᠷᠣᠮᠣᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠾᠷᠣᠮᠣᠰᠤᠮ᠎ᠠ № 1 ᠨᠢ 220 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[4]

ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃[5][6] ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠯᠬᠥᠭᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯᠢ ᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠶᠤᠯᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠽᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠹᠣᠰᠹᠠᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠫᠣᠯᠢᠮᠧᠷ ᠢ ᠫᠣᠯᠣᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠳᠠᠭ᠃[7]

ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠹᠣᠰᠹᠠᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠷᠲᠡᠶᠢᠨ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠳᠡᠭ᠃[8] ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠰᠠᠬᠠᠷᠠ ᠨᠢ 2 ᠍ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠣᠽ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠫᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠣᠽ (ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢ) ᠰᠠᠬᠠᠷᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠬᠠᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠹᠣᠰᠹᠠᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠹᠣᠰᠹᠠᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠹᠣᠰᠹᠣᠳᠣᠡᠹᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠍ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠮᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠫᠠᠷᠠᠯᠧᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠮᠲᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠳ ᠢ 5′ (ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠱᠲᠷᠢᠬᠤ) ᠪᠣᠯᠤᠨ 3' (ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠲᠷᠢᠬᠤ) ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠠᠷᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2 ᠍ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠣᠪᠣᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠬᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠷᠢᠪᠦᠽ ᠨᠢ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[6]

ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠳᠧᠨᠢᠨ (A), ᠴᠢᠲ᠋ᠣᠽᠢᠨ (ᠴ), ᠭᠤᠸᠠᠨᠢᠨ (ᠭ), ᠲᠢᠮᠢᠨ (ᠲ) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ/ᠹᠣᠰᠹᠠᠲ ᠲᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠠᠳᠧᠨᠦᠽᠢᠨ ᠮᠣᠨᠣᠹᠣᠰᠹᠠᠲ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠧᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠫᠦᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ 6 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠧᠲ᠋ᠷᠣ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠲ᠋ᠣᠽᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠢᠮᠢᠨ ᠨᠢ ᠫᠢᠷᠢᠮᠡᠳᠠᠨ ᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ 6 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠤᠮ᠃[6] 5 ᠳᠠᠬᠢ ᠫᠢᠷᠢᠮᠡᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠠᠼᠢᠯ (ᠤ) ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠳᠦ ᠲᠢᠮᠢᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠢᠮᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠠᠼᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠴᠢᠲ᠋ᠣᠼᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ PBS1 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠹᠠᠭ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠳᠦ ᠤᠷᠠᠼᠢᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[9] ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠼᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠢᠮᠢᠩ ᠦᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠷᠢᠪᠣᠽᠣᠨ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃[10]

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ[11]

ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠹᠣᠰᠹᠠᠲ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠵᠠᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ (ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ). ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠰᠬᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠪᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠪᠢᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ 22 Å ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠢᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ 12 Å ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[12] ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠺᠲ᠋ᠢᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠳ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠯᠲᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃[13]

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ
Base pair GC.svg
Base pair AT.svg
ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ГЦ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ АТ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠢ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠫᠦᠷᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠫᠢᠷᠢᠮᠡᠳ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲ ᠲᠡᠢ᠂ ᠴ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠺᠯᠶᠣᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠫᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠢᠳ᠋ᠷᠣᠹᠣᠪ ᠤᠨ ᠧᠹᠹᠧᠺᠲ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠥᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃[14] ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠺᠣᠸᠠᠯᠧᠨᠲ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠬᠦᠴᠦ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠥᠮᠥᠳᠥᠨ ᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃[15] ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃[1]

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ АТ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ГЦ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ). ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ГЦ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠨᠢ АТ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ГЦ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ГЦ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ АТ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[16]

ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠪᠠᠶᠢᠯ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ТАТААТ ᠫᠠᠷᠠᠪᠨᠠᠪ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ АТ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃[17] ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ (ᠮᠥᠨ Tm ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ) ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠭᠲᠣ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠺᠣᠨᠹᠷᠮᠠᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠣᠭᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[18]

ᠡᠶᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠍ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ "ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ" (ᠡᠶᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ) ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠣᠰᠮᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ "ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ" ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠫᠣᠯᠢᠮᠧᠷᠠᠵᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠮᠠᠭ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠶᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ (ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠶᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ). ᠫᠷᠣᠺᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠤᠶᠢᠷᠶᠣᠲ᠋ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃[19] ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ-РНХ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠭᠸᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[20]

ᠫᠷᠣᠺᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠦᠺᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠴᠥᠭᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠫᠯᠠᠽᠮ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠧᠨᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠶᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃[21] ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠬᠢ 5' ᠪᠣᠯᠤᠨ 3' ᠍ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠺᠣᠳᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠺᠣᠳᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠸᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃[22] ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠧᠨᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠸᠢᠷᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠧᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠺᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃[23] ᠭᠧᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠭᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠭ ᠳᠠᠩ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠭᠧᠨᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃[24][25]

ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠰᠭᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ "ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ" ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠢ 10.4 ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠡᠭᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃[26] ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠡᠭᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠶᠡᠷᠡᠭ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠭᠢᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠯᠤᠩᠭᠢᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠫᠣᠢᠽᠣᠮᠧᠷᠠᠽ ᠦᠳ ᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦᠷᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯᠳᠡᠳᠡᠭ᠃[27] ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦᠷ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃[28]

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤ᠎ᠠ᠂ B ᠪᠣᠯᠤᠨ Z ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠪᠡ

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠮᠤᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠤ ᠺᠣᠨᠹᠷᠮᠠᠼ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ A-ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ᠂ B-ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ Z-ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠺᠣᠨᠹᠷᠮᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠮᠥᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠢᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠣᠯᠢᠶᠠᠮᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠃[29] ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠺᠣᠨᠹᠷᠮᠠᠼᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ "ᠸ" ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠰᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[30] ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠮᠤᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠭᠧᠣᠮᠡᠲ᠋ᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

"ᠠ" ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠫᠢᠷᠠᠯᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠪᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ "ᠠ" ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠧᠭᠢᠳ᠋ᠷᠠᠲᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ᠂ ᠮᠥᠨ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦᠷ-ᠳᠧᠽᠣᠺᠰᠢᠷᠢᠪᠨᠢᠺᠯᠧᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠺᠣᠮᠯᠧᠺᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃[31][32]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. 1.0 1.1 Alberts, Bruce; Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walters (2002). Molecular Biology of the Cell; Fourth Edition. New York and London: Garland Science. ISBN 0-8153-3218-1. 
 2. Butler, John M. (2001) Forensic DNA Typing "Elsevier". pp. 14–15. ISBN 978-0-12-147951-0.
 3. Mandelkern M, Elias J, Eden D, Crothers D (1981). "The dimensions of DNA in solution". J Mol Biol 152 (1): 153–61.
 4. Gregory S, et al. (2006). "The DNA sequence and biological annotation of human chromosome 1". Nature 441 (7091): 315–21.
 5. Watson J, Crick F (1953). "Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid". Nature 171 (4356): 737–8.
 6. 6.0 6.1 6.2 Berg J., Tymoczko J. and Stryer L. (2002) Biochemistry. W. H. Freeman and Company ISBN 0-7167-4955-6
 7. Abbreviations and Symbols for Nucleic Acids, Polynucleotides and their Constituents IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature (CBN), Accessed 03 Jan 2006
 8. Ghosh A, Bansal M (2003). "A glossary of DNA structures from A to Z". Acta Crystallogr D Biol Crystallogr 59 (Pt 4): 620–6.
 9. Takahashi I, Marmur J. (1963). "Replacement of thymidylic acid by deoxyuridylic acid in the deoxyribonucleic acid of a transducing phage for Bacillus subtilis". Nature 197: 794–5.
 10. Agris P (2004). "Decoding the genome: a modified view". Nucleic Acids Res 32 (1): 223–38.
 11. Created from PDB 1D65
 12. Wing R, Drew H, Takano T, Broka C, Tanaka S, Itakura K, Dickerson R (1980). "Crystal structure analysis of a complete turn of B-DNA". Nature 287 (5784): 755–8.
 13. Pabo C, Sauer R (1984). "Protein-DNA recognition". Annu Rev Biochem 53: 293–321.
 14. Ponnuswamy P, Gromiha M (1994). "On the conformational stability of oligonucleotide duplexes and tRNA molecules". J Theor Biol 169 (4): 419–32.
 15. Clausen-Schaumann H, Rief M, Tolksdorf C, Gaub H (2000). "Mechanical stability of single DNA molecules". Biophys J 78 (4): 1997–2007.
 16. Chalikian T, Völker J, Plum G, Breslauer K (1999). "A more unified picture for the thermodynamics of nucleic acid duplex melting: a characterization by calorimetric and volumetric techniques". Proc Natl Acad Sci U S A 96 (14): 7853–8.
 17. deHaseth P, Helmann J (1995). "Open complex formation by Escherichia coli RNA polymerase: the mechanism of polymerase-induced strand separation of double helical DNA". Mol Microbiol 16 (5): 817–24.
 18. Isaksson J, Acharya S, Barman J, Cheruku P, Chattopadhyaya J (2004). "Single-stranded adenine-rich DNA and RNA retain structural characteristics of their respective double-stranded conformations and show directional differences in stacking pattern". Biochemistry 43 (51): 15996–6010.
 19. Hüttenhofer A, Schattner P, Polacek N (2005). "Non-coding RNAs: hope or hype?". Trends Genet 21 (5): 289–97.
 20. Munroe S (2004). "Diversity of antisense regulation in eukaryotes: multiple mechanisms, emerging patterns". J Cell Biochem 93 (4): 664–71.
 21. Makalowska I, Lin C, Makalowski W (2005). "Overlapping genes in vertebrate genomes". Comput Biol Chem 29 (1): 1–12.
 22. Johnson Z, Chisholm S (2004). "Properties of overlapping genes are conserved across microbial genomes". Genome Res 14 (11): 2268–72.
 23. Lamb R, Horvath C (1991). "Diversity of coding strategies in influenza viruses". Trends Genet 7 (8): 261–6.
 24. Davies J, Stanley J (1989). "Geminivirus genes and vectors". Trends Genet 5 (3): 77–81.
 25. Berns K (1990). "Parvovirus replication". Microbiol Rev 54 (3): 316–29.
 26. Benham C, Mielke S (2005). "DNA mechanics". Annu Rev Biomed Eng 7: 21–53.
 27. Champoux J (2001). "DNA topoisomerases: structure, function, and mechanism". Annu Rev Biochem 70: 369–413.
 28. Wang J (2002). "Cellular roles of DNA topoisomerases: a molecular perspective". Nat Rev Mol Cell Biol 3 (6): 430–40.
 29. Basu H, Feuerstein B, Zarling D, Shafer R, Marton L (1988). "Recognition of Z-RNA and Z-DNA determinants by polyamines in solution: experimental and theoretical studies". J Biomol Struct Dyn 6 (2): 299–309.
 30. Leslie AG, Arnott S, Chandrasekaran R, Ratliff RL (1980). "Polymorphism of DNA double helices". J. Mol. Biol. 143 (1): 49–72.
 31. Wahl M, Sundaralingam M (1997). "Crystal structures of A-DNA duplexes". Biopolymers 44 (1): 45–63. DOI:10.1002/(SICI)1097-0282(1997)44:1.
 32. Lu XJ, Shakked Z, Olson WK (2000). "A-form conformational motifs in ligand-bound DNA structures". J. Mol. Biol. 300 (4): 819–40. DOI:10.1006/jmbi.2000.3690.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ