ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ[1]

ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠣᠯᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠤᠵᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ᠃ ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠫᠯᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ High Plains ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠠᠳ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠴᠧᠷᠷᠢ ᠺᠷᠢᠢᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠫᠯᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 15 ᠮᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠢ Mile-High City ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 5,280 ᠹᠦᠲ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ᠃ ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠬᠣᠲᠠ 2007 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 588,349 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ 21 ᠍ ᠷᠲ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1858 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠯᠦᠷᠧᠨᠰ᠂ ᠺᠠᠨᠵᠠᠰᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠳ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠫᠯᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Denver: A Mile High And Climbing. Parks & Recreation (September 2001). September 26, 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Dead link
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ&oldid=404960》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ