ᠳᠧᠢᠪ ᠺᠣᠦ᠋ᠡᠩᠰᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠤᠣᠯᠢᠮ «ᠳᠧᠢᠪ» ᠺᠣᠦ᠋ᠡᠩᠰᠡ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ David William "Dave" Cowens; 1948 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25, ᠺᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠺᠺᠢᠨᠶᠫᠣᠷᠲ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

17.0 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 15.0 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠧᠹᠹ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ» ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

1973 ᠣᠨ ᠳᠤ 20.5 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 16.2 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ᠂ 68:14 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠦ᠋ᠡᠩᠰᠡ «ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ» ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ «ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ» ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 1974, 1976 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ