ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ ᠬᠣᠲᠠ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Tajikistan.svg ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ
ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (4) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 4 ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 126.6 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 706 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 747,600 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠱᠠᠩᠪ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
17 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 01TJ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ dushanbe.tj (ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ (ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ: ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ, ᠮᠥᠨ دوشنبه ᠳᠶᠰᠢᠨᠪᠧ) ᠨᠢ 679,400 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠸᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ[1] ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠸᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠠᠷᠵᠣᠪ᠂ ᠺᠣᠹᠠᠷᠨᠢᠬᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠳᠶᠰᠢᠨᠪᠧ ᠨᠢ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1920-1921 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠢᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1925 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1929 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠯᠢᠨᠠᠪ ᠲᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 1961 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠰᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠪᠥᠨ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1992-1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠤᠱᠠᠩᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠯ: 83.4% ᠲᠠᠵᠢᠺ᠂ 9.1% ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ 5.1% ᠣᠷᠣᠰ᠂ 2.4% ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
ᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
1926 6,000
1936 83,000
1956 227,000
1971 388,000
1991 582,000
2002 579,000
2006 661,000

ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ 4 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ:

  1. ᠠᠪᠤ ᠠᠯᠢ ᠢᠪᠨ ᠰᠢᠨᠠ
  2. ᠹᠢᠷᠲᠠᠪᠰᠢ
  3. ᠢᠰᠦᠮᠠᠢᠯ ᠰᠣᠮᠣᠨᠢ
  4. ᠱᠣᠬᠮᠠᠩᠰᠢᠷ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. D. Saimaddinov, S. D. Kholmatova, and S. Karimov, Tajik-Russian Dictionary, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Rudaki Institute of Language and Literature, Scientific Center for Persian-Tajik Culture, Dushanbe, 2006.
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ&oldid=388276》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ