ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠫᠠᠷᠲᠠᠫ (ᠮᠧᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠷᠤᠨ᠎ᠠ(ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ))

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠲᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ᠃ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠹᠷᠠᠨᠺ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠢᠲᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 • ᠢᠦᠢ ᠹᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ "ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠡᠴᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠩ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠰᠦ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
 • ᠬᠠᠨ ᠱᠢ ᠵᠣᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠶᠦ ᠹᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠷᠦᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
 • ᠴᠵᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠵᠠᠨᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠽᠠᠨᠲ᠋ᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠧᠯᠢᠰᠠᠷᠢᠭᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ᠃

ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠯᠠᠳᠢᠨ

ᠨᠣᠷᠮᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠶᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠷᠧᠳᠧᠷᠢᠺ ᠪᠠᠷᠪᠠᠷᠣᠰᠰᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ

ᠶᠠᠫᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠣᠭᠤᠨ ᠲᠣᠺᠦ᠋ᠭᠪᠠ ᠢᠢᠰᠦ
 • ᠮᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠍ ᠲᠠ ᠨᠣ ᠶᠣᠰᠢᠴᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠷᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ
 • ᠣᠳᠠ ᠨᠣᠪᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ (1534-1582) ᠰᠡᠩᠭᠣᠺᠦ ᠦᠶ᠎ᠡᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ /ᠳᠠᠶᠢᠮᠶᠣ/
 • ᠲᠠᠶᠲ᠋ᠣᠮᠢ ᠬᠢᠳᠡᠶᠣᠰᠢ᠂ ᠣᠳᠠ ᠨᠣᠪᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
 • ᠲᠣᠺᠦ᠋ᠭᠪᠠ ᠢᠢᠱᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠍ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠮᠶᠣ᠂ ᠪᠠ ᠱᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠮ 250 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ
 • ᠲᠠᠺᠳᠠ ᠰᠢᠩᠭᠧᠨ᠂ ᠰᠡᠩᠭᠣᠺᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠮᠶᠣ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 《ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠣᠢ ᠰᠢᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠭ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠳᠡᠭ᠃
 • ᠰᠠᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢᠺᠢᠮᠷᠠ᠂ ᠰᠡᠩᠭᠣᠺᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠺᠳᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ᠃ 100 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
 • ᠮᠢᠶᠠᠮᠣᠲ᠋ᠣ ᠮᠦᠰᠠᠰᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠳᠴᠢᠨ

МОНГОЛ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ)
 • ᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ)
 • ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠢ (ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠃ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠹᠷᠠᠨᠲ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ).
 • ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠵᠦᠴᠢ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ)
 • ᠵᠡᠪᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨ (ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠺᠢᠫᠴᠠᠺ ᠍ ᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ)
 • ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
 • ᠪᠡᠷᠬᠡ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠤ ᠬᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠷᠤ ᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ)
 • ᠬᠦᠯᠢᠭᠦ (ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠢᠷᠠᠺ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
 • ᠪᠤᠷᠤᠩᠳᠠᠢ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠷᠤ ᠴᠥᠮᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ)
 • ᠨᠣᠭᠠᠢ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠃ ᠸᠢᠽᠠᠨᠲ᠋ᠢ᠂ ᠰᠧᠷᠪ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠤᠩᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠯᠢᠲᠠᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
 • ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠴᠢ)
 • ᠮᠠᠮᠤᠢ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ)
 • ᠲᠤᠬᠤᠲᠠ ᠤᠰ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ)
 • ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠢ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ)
 • ᠠᠴᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠵᠤ (ᠰᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ)
 • ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
 • ᠳᠣᠭᠣᠯᠠᠩ ᠲᠡᠮᠦᠷ (ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠃ ᠮᠠᠮᠤᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠤᠨ ᠶᠥᠭᠢᠫᠧᠲ᠂ ᠸᠢᠽᠠᠨᠲ᠋ᠢ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠂ ᠣᠳᠲᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠺ ᠦᠳ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠫᠧᠷᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ)
 • ᠭᠠᠵᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠬᠦᠯᠢᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠰᠢᠷ ᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠮᠤᠯᠶᠤᠶᠢᠺᠤᠳ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ).
 • ᠴᠷᠮᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ (ᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢ)

ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠲᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠨ ᠳᠠᠣ (ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ)
 • ᠯᠧ ᠯᠣᠢ (ᠯᠧ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ)

ᠣᠷᠣᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠧᠪ ᠦᠨ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ
 • ᠳᠣᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ (1350-1389), (ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠸᠠᠩ᠂ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ)
 • ᠢᠭᠠᠷᠢ ᠸᠠᠩ (942-972), (ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠺᠧᠪ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠸᠠᠩ)
 • ᠭᠠᠯᠢᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠯ (1201-1264). (ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠃ ᠸᠣᠯ ᠤᠨᠢ-ᠭᠠᠯᠢᠼ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠸᠠᠩ᠂ ᠺᠠᠯᠺᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ)
 • ᠨᠧᠪ ᠦᠨ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ (ᠨᠣᠪᠣᠭᠣᠷᠣᠳ᠂ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠸᠠᠩ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠸᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠶᠢᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ)
 • ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠮᠣᠨᠣᠮᠤᠬᠤ (1053-1125). (ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠢᠷᠣᠰᠯᠣᠸ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦ᠂ ᠸᠰᠧᠸᠣᠯᠣ ᠳᠤ ᠢᠷᠣᠰᠯᠠᠸᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦ᠂ ᠸᠢᠰᠠᠩᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠨᠣᠮᠤᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠡ ᠬᠡᠦ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ)
 • III ᠢᠸᠠᠩ (ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠸᠠᠩ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ 250 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠴᠢ)
 • IV ᠢᠸᠠᠩ (ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠢᠸᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠷᠢ᠃ ᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠽᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠭᠴᠢ᠃ ᠷᠣᠮᠠᠨᠣᠸ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ)
 • ᠴᠠᠷᠢ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠᠢ

ᠠᠩᠭᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠ I (ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠣᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ)
 • ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠ III (ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ)
 • ᠣᠯᠢᠤᠧᠷ ᠺᠷᠣᠮᠸᠧᠯᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ)

ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠯ ᠰᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠷᠭᠣᠰ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ