ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ (1983 ᠣᠨ)

ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠍ ᠢ ( ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ) ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 22 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠩ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 91.59% ᠍ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 8.41% ᠍ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 55 ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ (2010) ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠣᠷᠣᠨ
1 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 汉族 - Hàn Zú kitad ündüsüten 1,220,844,520 ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ
2 ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 壮族 - Zhuàng Zú juvang ündüsüten 16,926,381 ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ - ᠵᠢᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (87.8%)
3 ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 回族 - Huí Zú qotong ündüsüten 10,586,087 ᠨᠢᠩᠱᠢᠶᠠ - ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (19.0%)
4 ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 满族 - Mǎn Zú manju ündüsüten 10,387,958 ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ (50.4%)
5 ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 维吾尔族 - Wéiwú'ěr Zú uyiɣur ündüsüten 10,069,346 ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (99.4%)
6 ᠮᠢᠶᠣᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 苗族 - Miáo Zú miyuu ündüsüten 9,426,007 ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ ᠮᠤᠵᠢ (48.1%)
7 ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 彝族 - Yí Zú i ündüsüten 8,714,393 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ (60.6%)
8 ᠲᠤᠵᠢᠶᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 土家族 - Tǔjiā Zú tüjiya ündüsüten 8,353,912 ᠬᠤᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ (32.9%)
9 ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 藏族 - Zàng Zú töbed ündüsüten 6,282,187 ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (44.8%)
10 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 蒙古族 - Měnggǔ Zú mongɣol ündüsüten 5,981,840 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (68.7%)
11 ᠳᠤᠩ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 侗族 - Dòng Zú dün ündüsüten 2,879,974 ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ ᠮᠤᠵᠢ (55.0%)
12 ᠪᠤᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 布依族 - Bùyī Zú büyi ündüsüten 2,870,034 ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ ᠮᠤᠵᠢ (94.2%)
13 ᠶᠠᠣ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 瑶族 - Yáo Zú yuu ündüsüten 2,796,003 ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ - ᠵᠢᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (55.8%)
14 ᠪᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 白族 - Bái Zú bai ündüsüten 1,933,510 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ (81.0%)
15 ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 朝鲜族 - Cháoxiān Zú solongɣos ündüsüten 1,830,929 ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ (59.6%)
16 ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 哈尼族 - Hāní Zú qani ündüsüten 1,660,932 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ (99.0%)
17 ᠯᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 黎族 - Lí Zú li ündüsüten 1,463,064 ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ (100%)
18 ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 哈萨克族 - Hāsàkè Zú qasaɣ ündüsüten 1,462,588 ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (99.6%)
19 ᠳᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 傣族 - Dǎi Zú dai ündüsüten 1,261,311 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ (98.5%)
20 ᠱᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 畲族 - Shē Zú še (ᠱᠧ) ündüsüten 708,651 ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ (55.0%)
21 ᠯᠢᠰᠤ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 傈僳族 - Lìsù Zú lisü ündüsüten 702,839 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ (96.9%)
22 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 东乡族 - Dōngxiāng Zú düngsiyang ündüsüten 621,500 ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ (83.3%)
23 ᠭᠡᠯᠣ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 仡佬族 - Gēlǎo Zú geluu (ᠭᠧᠯᠤ) ündüsüten 550,746 ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ ᠮᠤᠵᠢ (97.0%)
24 ᠯᠬᠤ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 拉祜族 - Lāhù Zú laqu ündüsüten 485,966 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ (100%)
25 ᠸᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 佤族 - Wǎ Zú va ündüsüten 429,709 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ (100%)
26 ᠱᠤᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 水族 - Shuǐ Zú šüi ündüsüten 411,847 ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ ᠮᠤᠵᠢ (100%)
27 ᠨᠠᠰᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 纳西族 - Nàxī Zú nasi ündüsüten 326,295 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ (95.6%)
28 ᠴᠢᠩ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 羌族 - Qiāng Zú čiyang ündüsüten 309,576 ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ (100%)
29 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 土族 - Tǔ Zú mongɣor ündüsüten 289,565 ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ (77.0%)
30 ᠮᠤᠯᠣ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 仫佬族 - Mùlǎo Zú mülem ündüsüten 216,257 ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ - ᠵᠢᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (70.0%)
31 ᠱᠢᠪ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 锡伯族 - Xībó Zú sibege ündüsüten 190,481 ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ (69.4%)
32 ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 柯尔克孜族 - Kē'ěrkèzī Zú kirgis ündüsüten 186,708 ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (100.0%)
33 ᠺᠠᠴᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 景颇族 - Jǐngpō Zú 147,828 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ (100.0%)
34 ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 达斡尔族 - Dáwò'ěr Zú daɣur ündüsüten 131,992 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (65.0%)
35 ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 撒拉族 - Sālā Zú salar ündüsüten 130,607 ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ (87.8%)
36 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 布朗族 - Bùlǎng Zú bülang ündüsüten 119,639 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ
37 ᠮᠠᠣᠨᠠᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 毛南族 - Máonán Zú muunan ündüsüten 101,192 ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ - ᠵᠢᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
38 ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 塔吉克族 - Tǎjíkè Zú tajiḳ ündüsüten 51,069 ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
39 ᠫᠦ᠋ᠮᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 普米族 - Pǔmǐ Zú pümi ündüsüten 42,861 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ
40 ᠠᠴᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 阿昌族 - Āchāng Zú ačang ündüsüten 39,555 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ
41 ᠨᠤ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 怒族 - Nù Zú 37,523 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ
42 ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 鄂温克族 - Èwēnkè Zú evengki ündüsüten 30,875 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (85%)
43 ᠵᠢᠩ ᠣᠮᠤᠭ 京族 - Jīng Zú 28,199 ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ - ᠵᠢᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
44 ᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠮᠤᠭ 基诺族 - Jīnuò Zú 23,143 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ
45 ᠫᠠᠯᠦᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 德昂族 - Dé'áng Zú 20,556 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ
46 ᠪᠠᠠᠨᠢ ᠣᠮᠤᠭ 保安族 - Bǎo'ān Zú buu an ündüsüten 20,074 ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ (90.6%)
47 ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 俄罗斯族 - Éluósī Zú oros ündüsüten 15,393 ШУӨЗӨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
48 ᠶᠣᠭᠣᠷ ᠣᠮᠤᠭ 裕固族 - Yùgù Zú yugur ündüsüten 14,378 ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ (96%)
49 ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 乌孜别克族 - Wūzībiékè Zú üzbeḳ (ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ) ündüsüten 10,569 ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
50 ᠮᠣᠨᠪᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 门巴族 - Ménbā Zú men ba (ᠮᠧᠨ ᠪᠠ) ündüsüten 10,561 ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
51 ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠣᠮᠤᠭ 鄂伦春族 - Èlúnchūn Zú orčon ündüsüten 8,659 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ
52 ᠳᠤᠯᠤᠩ ᠣᠮᠤᠭ 独龙族 - Dúlóng Zú dülüng ündüsüten 6,930 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ
53 ᠨᠠᠨ ᠤ ᠣᠮᠤᠭ 赫哲族 - Hèzhé Zú heje (ᠬᠥᠵᠧ) ündüsüten 5,354 ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ
54 ᠭᠠᠣᠱᠠᠨᠢ ᠣᠮᠤᠭ 高山族 - Gāoshān Zú ɣuušan ündüsüten 4,009 ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ
55 ᠯᠣᠪᠠ ᠣᠮᠤᠭ 珞巴族 - Luòbā Zú 3,682 ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
56 ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 塔塔尔族 - Tǎtǎ'ěr Zú tatar ündüsüten 3,556 ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ Wèi Shìbié Mínzú 640,101 ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ