ᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ (1933 - ) ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ 14 ᠳᠦ ᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1954-1958 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1958-1963 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠠᠨᠳᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ᠂ 1963 - 1984 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ 1984-1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠣᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[1] 1992 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ-ᠶᠠᠫᠣᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ 《ᠲᠦᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ》 ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ 2003 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ》 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[2]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠵᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠰᠢᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠭᠠᠳᠣᠷᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ