ᠳᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠳᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Dwyane Tyrone Wade, Jr, 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠦ ᠢᠯᠯᠢᠨᠣᠢ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ №5 ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠢᠲᠦ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠷ ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ (SG) ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (2006, 20122013) ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2005-2013 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 2006, 2007 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ 110 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ (2004, 2008), ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

2003-2004[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 34.9 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠍ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 16,2 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 4 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 4,5 ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠴᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ 42 ᠬᠣᠵᠢᠯ᠂ 40 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠯᠧᠪᠷᠣᠨ ᠵᠧᠮᠰ (2003 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠷᠮᠧᠯᠠ ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ (ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ) ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

2005-2006[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠢᠲ ᠦᠨ ᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠭᠡᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠨᠵᠤ 4-2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠭ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠢᠯᠢᠰᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠱᠠᠺᠢᠯ ᠣ'ᠨᠢᠯᠠᠯᠣᠨᠵᠣ ᠮᠣᠦᠷᠨᠢᠨ ᠢᠭᠡᠷᠢ ᠫᠡᠶᠢᠲᠠᠨᠠᠨᠲᠤᠨ ᠤᠣᠺᠧᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ ᠨᠠᠷ ᠴᠥᠮ ᠹᠣᠷᠮ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

2008-2009[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠡᠢ ᠳᠦ 30.2 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ᠃

2010-2011[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠫᠡᠲ ᠷᠠᠶᠯ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠶᠢᠳ ᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠯᠧᠪᠷᠣᠨ ᠵᠧᠮᠰ᠂ ᠺᠷᠢᠰ ᠪᠣᠱ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ᠃ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠺᠯᠢᠪᠯᠡᠨᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠧᠮᠰᠲ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ 58-24 ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ 25,5 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 6,4 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ᠂ 4,6 ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠢᠲᠦ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠧᠸᠧᠨᠲ᠋ᠢ ᠰᠢᠺᠰᠧᠷᠰ (4-1), ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰ (4-1), ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ (4-1) ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰᠲᠠᠢ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠢ 2-4 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

2011-2012[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠶᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ 82 ᠪᠢᠰᠢ 66 ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠢ ᠳᠦ 46 ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 20 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠫᠡᠶᠢᠰᠧᠷᠰᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠣᠵᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠲᠠᠨᠳᠧᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ 22.8 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 5.2 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ 4.3 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠧᠮᠰᠲ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

2012-2013[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2012-2013 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠣᠷᠮ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ 15.9 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠤᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ 55 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 16 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ᠂ 16 ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 7 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 5 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠳᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦ»

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ

</tr></table> ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2005-2006 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2011-2012 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012-2013 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ {{2004 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}} {{2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}} {{2008 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ