ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1969 ᠣᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
 
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠠᠨ 1992 25 ᠮ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤ (ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ)
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠠᠨ 1998 10 ᠮ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤ (ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ)
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠠᠨ 1998 10 ᠮ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤ (ᠪᠠᠭ ᠤᠨ)
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ: ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
 
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008 25 ᠮ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤ (ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ)
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 2002 25 ᠮ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤ (ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ)

ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ 1969 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠃ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠪᠠᠶᠢᠨᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
  • 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ 25 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ [1]
  • 1998 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ 10 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  • 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ 25 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠰᠣᠯᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳ᠃ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠢ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠦ ᠳᠦᠨᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠷᠤ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳ᠃ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ 2013 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ [2] 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Steckbrief von Munkhbayar Dorjsuren. 2013 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. ᠳ᠃ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ. 2013 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ