ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
East China Sea.PNG
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ 30°00′00″N 125°00′00″E / 30°N 125°E / 30; 125ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 30°00′00″N 125°00′00″E / 30°N 125°E / 30; 125
ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ
ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ БНСУFlag of the Republic of China.svg ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ,
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 752 000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ: ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ) ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ