ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠢᠮᠣᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠢᠮᠣᠷ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠢᠮᠣᠷ-ᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: Unidade, Acção, Progresso (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ)</br> 《ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ》
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠷᠠᠮᠣᠰ ᠬᠣᠷᠲᠠ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠣ
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ () 947,000 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ  0.513 (142)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ2 )
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ 9
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 670
1ᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠢᠮᠣᠷ ᠢ 1975 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ 1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃</br> 2ᠼᠧᠨᠲᠠᠸᠣ ᠵᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ</br> 3.tp ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠢᠮᠣᠷ, ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠢᠮᠣᠷ-ᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠢᠮᠣᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠠᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠵᠠᠺᠠᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠢᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠧᠺᠥᠰᠰᠢ-ᠠᠩᠪᠧᠨᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ