ᠳᠣᠯᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ ᠠᠺᠢᠨᠣᠷᠢ (朝青龍 明徳)
Asashoryu.jpg
ᠱᠢᠺᠣᠨᠠ ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ ᠠᠺᠢᠨᠣᠷᠢ
ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1980᠂ 9᠂ 27
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠥᠨᠳᠥᠷ 184 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠵᠢᠩ 147 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠺᠠᠰᠠᠭᠣ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 669 ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 173 ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ 76 ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ (67 ᠪᠠᠱᠣ)
ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 596 ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 153 ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ 76 ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ (55 ᠪᠠᠱᠣ)
ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ 25
ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ 1
ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ 1
ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ 1
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 3᠂ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 1
ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠱᠣ 1999 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ 2001 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
{{{ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ}}} ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ)

ᠳᠣᠯᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ ᠠᠺᠢᠨᠣᠷᠢ (朝青龍 明徳᠂ 1980 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 - ) ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ 68 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ) ᠪᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ 2003 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ᠋ ᠨᠢ ᠰᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 25 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ (ᠪᠠᠱᠤ) ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮᠣᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

2004 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 2007 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ᠋ ᠨᠢ ᠰᠦᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ᠂ ᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠤᠤᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

</span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠢᠤᠨᠦᠺᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #34
6–1
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #85
7–0
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #75
7–0
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #53
6–1
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #27
6–1
 </td>
<tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2000 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #12
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #19
5–2
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #9
6–1
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #2
7–0
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #7
9–6
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #3
11–4
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2001 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #12
9–6
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #6
9–6
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ
8–7
</td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ
7–8
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #1
10–5
</td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ
10–5
</td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2002 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ
8–7
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ
11–4
</td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ
11–4
</td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ
12–3
</td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ) #3
10–5
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ) #2
14–1
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2003 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ) #1
14–1
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
10–5
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
5–5–5[1]
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
12–3
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2004 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2[2]
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
9–6
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2005 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2[3]
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2006 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
11–4
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2[4]
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
1–2–12[5]
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2007 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2[4]
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
10–5
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> </span><td style="background-color:#CCCCCC">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
0–0–15</td> <td style="background-color:#CCCCCC">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
0–0–15</td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2008 ᠣᠨ </th> </span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
11–4
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
3–3–9[6]
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
5–5–5[7]
 </td> <td style="background-color:#CCC">
ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ
0–0–15</td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2009 ᠣᠨ </th> </span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1[4]
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
11–4
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
12–3
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
10–5
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1[4]
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
11–4
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2010 ᠣᠨ </th> </span><td style="background-color:#FFB6C1; border-color:#B22222; border-width:5px">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
13–2–0</td> <th>x</th> <th>x</th> <th>x</th> <th>x</th> <th>x</th> </tr> <tr style=《font-size:80%; line-height:150%》> <td colspan=7>ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 《ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠍ ᠥᠨᠵᠢᠭᠡ》 ᠍ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃    ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠶᠣ᠂ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ: =ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ =ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ =ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ     ᠪᠤᠰᠤᠳ: =ᠺᠢᠨᠪᠣᠰᠢ(ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠳᠤ)
ᠵᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠵᠢᠤᠨᠦᠺᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠴᠣᠯᠠᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) - ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ) - ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ - ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ - ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ (《#ᠲᠣᠭ᠎ᠠ》 ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ)</td> </table>
  1. ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ
  2. ᠬᠣᠺᠥᠲᠤᠷᠢᠺᠠᠲᠡᠢ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
  3. ᠺᠣᠲ᠋ᠣᠣᠱᠤᠲᠡᠢ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 ᠬᠠᠺᠥᠬᠤ᠋ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
  5. ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ
  6. ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ
  7. ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ

2002[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2002 ᠣᠨ ᠢ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ ᠴᠣᠯᠠ (ᠵᠠᠭᠠᠨ) ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 3᠂ 5᠂ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 34 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ ᠴᠣᠯᠠ(ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ) ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ 10 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠱᠤ ᠳᠤ 14 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

2003[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 14 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 2 ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ 68 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)) ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

2004[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ 2004 ᠣᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 2 ᠪᠠᠱᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠤᠶᠢᠴᠠᠭ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 35 ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ 5 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃

2005[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2005 ᠣᠨ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 6 ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 84 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠤ 7 ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 2 ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠤᠨᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2006[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2006 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ 11 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 3 ᠪᠠᠱᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 2006 ᠣᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

2007[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 20 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 4 ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠺᠥᠬᠤ᠋ (ᠮᠦᠩᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ) ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ 21 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ  ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠲᠠ (巡業) ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ 9 ᠪᠠ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2008[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2008 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 13-1 ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠬᠠᠺᠥᠬᠤ᠋ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠥᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠲᠠᠺᠠᠨᠨᠣᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ 11 ᠳᠠᠪᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2009[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2009 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠲᠣᠬᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ 14 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 23 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠬᠠᠺᠥᠬᠤ᠋ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠣᠽᠠᠺᠢ ᠬᠠᠷᠤᠮᠠᠹᠦᠵᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠬᠠᠺᠥᠬᠤ᠋ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ 3 ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠱᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ 10 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠣᠽᠠᠺᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 3 ᠪᠠᠱᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 14 ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠺᠥᠬᠤ᠋ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 24 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠺᠢᠲ᠋ᠠᠨᠦᠦ᠋ᠮᠢ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠱᠤ ᠳᠤ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 11 ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 4 ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

2010[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ 14 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ᠂ 25 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠰᠣᠭᠲᠣᠭᠤ  ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠺᠪᠤᠨ᠎ᠠᠮᠦᠰᠠᠰᠢᠮᠠᠷᠤ ᠨᠠᠷ 200 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ 129 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠰᠦᠮᠦ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠮᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠢᠩ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ 145 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠢᠩ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 158 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠺᠣᠲ᠋ᠣᠮᠢᠼᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠰᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠡᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 200 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠪᠤ ᠳᠣᠩᠷᠣᠪ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠂ ᠰᠤᠮᠢᠶᠠᠪᠠᠽᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠂ᠰᠡᠷᠵᠢᠪᠦᠳᠦᠪᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠰᠠᠱᠢᠤᠷᠢᠶᠦ ᠠᠺᠢᠨᠣᠷᠢ
1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠱᠣ (ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋)
3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠱᠣ (ᠣᠤᠰᠠᠺᠠ)
5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠱᠣ (ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋)
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠪᠠᠱᠣ (ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ)
9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠱᠣ (ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋)
11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠺᠢᠶᠦᠦᠱᠢᠦᠦ ᠪᠠᠱᠣ (ᠹᠦᠺᠥᠣᠺᠠ)

1999 ᠣᠨ

(ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ ᠠ)
ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠳᠣᠯᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ»
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠮᠦᠰᠠᠰᠢᠮᠠᠷᠤ ᠺᠣᠣᠶᠣ
68 ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠬᠠᠺᠥᠬᠤ᠋
ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ<center>

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ