ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠰᠧᠮᠢᠷᠧᠴᠧᠨᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠪᠯᠠᠰᠲ 1900.svg
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠰᠧᠮᠢᠷᠧᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ᠃ 1900 ᠣᠨ

ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠯᠬᠠᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ 7 ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ