ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣ

ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣ (1885 - 1922) ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠺᠣᠨᠰᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1922 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣ ᠨᠢ 1885 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠰᠢᠷ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠣᠲᠣᠭ ᠲᠤ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤ) ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠪ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠠᠨᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠣᠨᠰᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠢᠫᠯᠣᠮᠠᠲ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠪᠢᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ 1912 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ, ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ "ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠢᠯᠳᠦ᠂ ᠪᠣ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ, ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃

ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠱᠧᠸᠢᠰᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭᠴᠢ ᠮ᠃ᠢ᠃ᠺᠦ᠋ᠴᠧᠷᠧᠩᠺᠣ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠱᠧᠸᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠣᠯᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠱᠧᠸᠢᠺ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠ᠃ᠸ᠃ᠭᠧᠮᠪᠤᠷᠵᠧᠦᠢᠰᠺᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ:ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1919 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠰᠶᠤ ᠱᠥᠵᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢᠲᠤ ᠶᠢ ᠤᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠺᠣᠨᠰᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠯᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠳ᠃ᠯᠣᠰᠣᠯ᠂ ᠵᠢᠭᠮᠢᠳᠳᠣᠷᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠰᠣᠯᠢᠢᠨ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠩᠰᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠭᠰᠣᠮᠮᠠᠭᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠥᠷᠥᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠪᠠᠯᠰᠠᠨᠨᠣᠸ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1920 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠠᠮᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠩᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠱᠧᠸᠢᠭ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠮᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1920 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

1920 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ᠂ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠤᠭ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠳᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ ᠨᠠᠷ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠫᠦᠨᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠯᠣᠰᠣᠯ᠂ ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠨᠠᠷ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠷᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠦ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠯᠱᠧᠸᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠮᠪᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 1920 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 9 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ᠂ ᠯᠣᠰᠣᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ ᠨᠠᠷ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠷᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣ᠂ ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠨᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠷᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

1920 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠤᠩᠭᠧᠷᠨ ᠹᠣᠨ ᠱᠲ᠋ᠧᠷᠨᠪᠧᠺᠭᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠧᠸᠢᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ 1921 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠮᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠤᠩᠭᠧᠷᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠲᠠᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

1921 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1921 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠮᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠨ ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ 1921 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠤᠩᠭᠧᠷᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ 1921 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠣ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ 1921 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ 1921 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 1922 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠣᠷᠣᠰᠬᠢᠲᠠᠳᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠡᠳᠦᠵᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠣᠨᠰᠤᠶᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠥᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠢᠨ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ 1921 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠳᠣ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ 1921 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1921 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠣᠳᠣ ᠪᠣᠱᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯᠡᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠲᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ 1921 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦ ᠰᠠᠵᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ 48 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠫᠤᠤᠳᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠪᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ 1922 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1922 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠫᠦᠨᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠷᠧᠨᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠷᠧᠨᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠠᠬᠠᠨᠵᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠪᠠᠽᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠩ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1922 ᠍ ᠠᠴᠠ 1989 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠰ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳ᠃ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳ᠃ᠪᠣᠳᠣ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳ᠃ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ 10 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳ᠃ᠪᠣᠳᠣ᠂ ᠳ᠃ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠳ᠃ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠮᠠᠩᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠰᠡᠸᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠭᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠪᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ 15 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ 1922 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠦ ᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠪᠤᠤᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳ᠃ᠪᠣᠳᠣ᠂ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳ᠃ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠺᠠᠪᠢᠨᠧᠲ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

БАРИМТ 1

БҮХ ЦЭРГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГАЗРААС

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠪᠡ᠂

ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ:

... ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠫᠤᠤᠳᠠᠨ ᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠨᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠠᠬᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠦ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠡᠷᠡᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠩ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠳ᠋ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠠᠪᠠᠰᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠭᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠶᠠᠮᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠶᠠᠮᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 187

ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ: ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ".

БАРИМТ 2

БҮХ ЦЭРГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГАЗРААС

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠥᠷᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠮᠥᠨᠥᠬᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠦ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠪᠣᠳᠣ ᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠤᠤᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠯᠠ ᠣᠨᠣᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠮᠥᠨ ᠨᠡᠩ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ ᠰᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠳᠦᠷᠵᠦᠮ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠤᠭ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠴᠢᠭ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠡᠩ ᠳᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠶᠠᠮᠤ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 165

ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠫ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ".

БАРИМТ 3

"ДОТООДЫН ХАМГААЛАХ ГАЗРЫН ТУСГАЙ ТОМИЛСОН САЙД ТҮШМЭДЭЭС:

ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ: ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠢᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠭ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠪᠴᠢ ᠥᠴᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠪᠡᠰᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠨᠼᠠᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠪᠲᠤᠨᠠᠮ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠨᠰᠤᠶᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃. .ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠶᠠᠮᠤ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 9

ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠪᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ᠃.." [1]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦᠡᠶᠢᠨ 1997 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 236 ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠨᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦ᠂ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠺᠣᠨᠰᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ ᠨᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠫᠠᠭᠠᠩᠳᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

  • ᠳᠡᠵᠢᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠵᠢᠳᠡᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠵᠤᠨᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
  • ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠢᠨᠦ ᠯᠠ ᠨᠠᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠡᠬᠡᠣᠷᠣᠨᠴᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠯᠴᠢ ᠳᠣᠭᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

References[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠪᠠᠽᠠᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ