ᠳᠢ ᠪᠠᠨᠨᠳ᠋ᠷᠧ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠧᠨᠳ ᠳᠢ ᠪᠠᠨᠨᠳ᠋ᠷᠧ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Hyland DeAndre Jordan Jr., 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21, ᠲᠸᠺᠰᠰᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠦᠨ «ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠧᠰ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ» ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠲᠥᠪ.[1]

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠸᠺᠰᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠠᠴᠠ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠍ ᠤᠨ №35 ᠍ ᠪᠠᠷ «ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠧᠰ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ ᠲᠦ» ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

2008 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ «ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ ᠦᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 23 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠲᠤ 10 ᠲᠣᠬᠣᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃[2] 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11, «ᠭᠣᠯᠣᠳᠧᠨ ᠰᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠤᠷᠷᠢᠣᠷᠽ» ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ «ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ» ᠵᠣᠷᠳᠠᠨ ᠢ 43 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ[3] ᠴᠤ 12 ᠍ ᠳᠦ «ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ» ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠠᠢ᠃[4]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ «ᠭᠣᠯᠣᠳᠧᠨ ᠰᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠤᠷᠷᠢᠣᠷᠵᠡ ᠶᠢᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ (105:86) ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 8 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

2012 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ 82 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 67.6 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠵᠤ᠂ 10.4 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 13.6 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 2.5 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 35.0 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

2015 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ «ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰ ᠢ» (115:98) ᠵᠣᠷᠳᠠᠨ 22 ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ 27 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[5] ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ «ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰᠲ» ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ (99:129) ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠵᠠᠢ᠃[6]

NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
2008-09 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ 53 13 14.5 .633 .000 .385 4.5 .2 .2 1.1 4.3
2009-10 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ 70 12 16.2 .605 .000 .375 5.0 .3 .2 .9 4.8
2010-11 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ 80 66 25.6 .686 .000 .452 7.2 .5 .5 1.8 7.1
2011-12 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ 66 66 27.2 .632 .000 .525 8.3 .3 .5 2.0 7.4
2012-13 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ 82 82 24.5 .643 .000 .386 7.2 .3 .6 1.4 8.8
2013-14 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ 82 82 35.0 .676 .000 .428 13.6 .9 1.0 2.5 10.4
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ 443 331 23.8 .644 .000 .422 7.9 .4 .5 1.6 7.4

ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
2012 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ 11 11 22.6 .525 .000 .333 5.3 .4 .6 1.6 4.5
2013 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ 6 6 24.0 .455 .000 .222 6.3 .2 .2 1.7 3.7
2014 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ 13 13 34.0 .730 .000 .434 12.5 .8 .9 2.5 9.6
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ 30 30 27.8 .616 .000 .394 8.6 .5 .7 2.0 6.6

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Whatever the lineup, DeAndre Jordan has a streak to consider
  2. Daily Dime: Bynum plays Duncan to a standstill – NBA – ESPN. Sports.espn.go.com (January 26, 2009). Retrieved on March 11, 2013.
  3. Warriors Sign Center DeAndre Jordan To Offer Sheet. NBA.com (December 11, 2011). December 13, 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. CLIPPERS MATCH OFFER SHEET, RE-SIGN DEANDRE JORDAN. NBA.com (December 12, 2011). December 13, 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. Jordan, Clippers roll 115-98 after Mavs lose Chandler, Ellis
  6. DeAndre Jordan Scores 1st Career Three Pointer

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ