ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠮᠧᠵᠳᠤᠨᠷᠣᠳᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠧᠣᠨᠠᠠᠳᠠ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶ᠎ᠠ 17.jpg
ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡ᠂ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ1995
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠡᠴᠡ
1961 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ 1
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 1997 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷᠠ ᠍ ᠤᠨ 31 (36 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ)
ᠫᠠᠷᠢᠰ , ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠯᠲ᠋ᠣᠷᠫ᠂ ᠨᠣᠷᠲᠡᠩᠫᠲ᠋ᠣᠩᠰᠢᠷ (1997 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ 6)
ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢᠺᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ
ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ (ᠨᠥᠬᠥᠷ) ᠴᠢᠷᠠᠯᠽᠤᠥᠯᠰᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ (1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠨ)
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠺᠧᠮᠪᠷᠢᠵᠤᠡᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠤᠣᠯᠢᠮᠤᠥᠯᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷᠷᠢ
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ

ᠤᠥᠯᠰᠡᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠥᠯᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡ 1981 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ 29 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠭᠲᠣ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠢᠯᠢᠽᠡᠪᠡᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠫᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠠᠨᠳᠠᠷᠸ ᠨᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠨᠢ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠪᠢᠰᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 100 ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠨ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1961 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠩ ᠢᠶᠧᠮᠨᠣᠷᠹᠣᠯᠺ ᠵᠣᠩ ᠰᠫᠧᠨᠰᠧᠷᠡᠶᠢᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ 2 ᠡᠭᠡᠴᠢ 1 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠢ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠧᠷᠲ᠋ᠷᠤᠳᠠ ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤᠹᠷᠡᠩᠰᠢᠰ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠺᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠮᠠᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ , ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠥᠯᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

12 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠧᠰᠲ-ᠬᠢᠯᠢᠯᠰᠧᠸᠧᠨᠦᠶᠢᠺᠰ ᠳᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

1975 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠫᠧᠨᠰᠧᠷᠡᠶᠢᠨ 8 ᠳᠠᠬᠤ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ "ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ" ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1977 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠰᠸᠢᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠍ ᠢ ᠣᠯᠲᠣᠷᠫᠯᠤᠤ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠸᠢᠰ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢᠷᠤ ᠪᠤᠴᠠᠪᠠ᠃ 3 ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ "ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ" ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠥᠯᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ 1981 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ 29 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃1982 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠤᠣᠯᠢᠮ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠷ ᠹᠢᠯᠯᠢᠫ ᠯᠦᠢᠽ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠬᠧᠨ᠋ᠷᠢ ᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠴᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠶᠤᠮ᠃1990 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠷᠠᠯᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠮᠢᠯᠯᠣᠢ ᠫᠠᠷᠺᠧᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠨᠢ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠰᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠠᠯᠽᠡᠶᠢᠨ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠧᠮᠰᠣᠮ ᠬᠡᠶᠢᠳᠲᠠᠮ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠺᠠᠮᠢᠯᠯᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ II ᠢᠯᠢᠽᠡᠪᠡᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠡ᠃

ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1985 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨᠦᠮ ᠲᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠡᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰᠡᠳ᠋ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠯ ᠬᠣᠮᠰᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ДОХ - ᠣᠣᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠣᠭᠣᠭᠣᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ "ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ" ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠮᠧᠵᠳᠤᠨᠷᠣᠳᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠧᠣᠨᠠᠠᠳᠠ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶ᠎ᠠ 23.jpg
ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠶᠠᠺᠣᠸᠯᠸ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ « ᠯᠧᠣᠨᠠᠠᠳᠠ » ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1995 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ 15 ᠪᠣᠯᠤᠨ 16 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠱᠠᠨᠰᠺ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯᠲᠡᠢ 751 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ «ᠤᠡᠢᠤᠧᠷᠯᠢ ᠬᠠᠦ᠋ᠰ» ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 40 ᠮᠢᠩ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 2 ᠴᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ 16 ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠢᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ « ᠯᠧᠣᠨᠠᠠᠳᠠ » ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠯᠮᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨᠢᠭᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠳᠡᠭ ᠭᠠᠪᠯᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠃

ᠣᠰᠣᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠯᠮᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠳᠡᠭ ᠭᠠᠪᠯᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ

1997 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ 31 ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠣᠳᠢ ᠠᠯᠢ-ᠹᠠᠶ ᠡᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ ᠠᠨᠠᠷᠢ ᠫᠣᠯᠧᠮ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠰᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠣᠳᠢ ᠠᠯᠢ-ᠹᠠᠶ ᠡᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠰᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠫᠧᠲᠷᠶᠧᠷ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ 2 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠰᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠯᠮᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠩᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠫᠠᠫᠠᠷᠠᠼᠢᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃ ᠮᠧᠷᠰᠧᠳᠧᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠷᠧᠪᠤᠷ ᠷᠢᠰ ᠵᠣᠩᠰᠣ (ᠨᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ) ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠲᠣ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ 14 ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠯᠣᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠨᠤ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨᠰᠡᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠦ:

ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠰᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ 3 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠲᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠯᠣᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠨᠤ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ

ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠣᠷᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠩᠰᠢᠷᠧ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠫᠧᠨᠰᠧᠷ ᠡᠯᠲᠣᠷᠫ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠤᠶᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠦ ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠺ "ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ " ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠢᠳ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠥᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠯᠲᠠᠨ ᠵᠣᠩ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠳ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ «Candle in the Wind 1997»᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠯᠳᠠ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠢᠮᠣᠲ᠋ᠢ ᠷᠠᠶᠯ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠵᠢᠳ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ Tinkering For Toiletries ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ 1973-2008 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠡᠩ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠦᠨ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ 10 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 《 ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ 》 ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠮᠥᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠭ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ 10 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 46 ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠦᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨ ᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 》 ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨᠤᠢᠮᠪᠡᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ Duran Duran ᠨ ᠡᠴᠡᠢ᠃

2006 ᠣᠨ ᠳᠤ 《ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠦᠨᠵᠡ 1. 1 ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡ</th></tr>
ᠡᠴᠢᠭᠡ :
ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠ ᠳᠵᠢᠨ ᠰᠫᠧᠨᠰᠧᠷ᠂ 8 ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠦᠨ
4. ᠡᠪᠦᠭᠡ :
ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠ ᠳᠵᠢᠨ ᠰᠫᠧᠨᠰᠧᠷ᠂ 7 ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠦᠨ
8. ᠡᠯᠦᠨᠴᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ :
ᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠰᠫᠧᠨᠰᠧᠷ᠂ 6 ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠦᠨ
9. ᠡᠯᠦᠨᠴᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ :
ᠮᠠᠷᠠᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠧᠷᠢᠨ ᠢ
5. ᠪᠠᠪᠤᠱᠺᠠ:
ᠰᠢᠨᠲ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠯᠧᠣᠨᠣᠷ ᠪᠶᠠᠲ᠋ᠷᠢᠰᠠ ᠭᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨ
10. ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠦᠨᠴᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ :
ᠳᠵᠧᠮᠰ ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠ ᠭᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨ (1869—1953)
11. ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠦᠨᠴᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ:
ᠷᠣᠽᠠᠯᠢᠩᠳᠠ ᠰᠧᠰᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠠᠷᠣᠯᠢᠨ ᠪᠢᠨᠡᠮ
3. ᠡᠬᠡ :
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠰᠺᠠ ᠬᠢᠳ ᠲᠤ
6. ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ:
ᠡᠳ᠋ᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢᠰ ᠪᠢᠷᠺ ᠷᠣᠰᠢ
12. ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠦᠨᠴᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ:
ᠳᠵᠧᠮᠰ ᠪᠤᠲᠤᠪᠠᠢ ᠪᠢᠷᠺ ᠷᠣᠰᠢ᠂
13. ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠦᠨᠴᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ:
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠰᠺᠠ ᠡᠯᠯᠧᠨ ᠸᠣᠷᠺ
7. ᠪᠠᠪᠤᠱᠺᠠ ᠫᠣ ᠵᠧᠨᠰᠺᠣᠢ ᠯᠢᠩᠢ:
ᠷᠦᠹ ᠭᠢᠯ
14. ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠦᠨᠴᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ:
ᠤᠣᠯᠢᠮ ᠰᠮᠢᠲ ᠭᠢᠯ
15. ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠦᠨᠴᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ:
ᠷᠦᠹ ᠯᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠯᠧᠳᠵᠢᠨ

ᠰᠦᠯᠳᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠨᠣᠮ
  • ᠨ᠃ ᠶᠠ᠃ ᠨᠳᠧᠵᠳᠢᠨ᠃ ᠫᠷᠢᠨᠼᠧᠰᠰᠠ ᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ: «ᠰᠺᠠᠽᠺᠠ ᠣ ᠵᠣᠯᠤᠱᠺᠧ»: ᠪᠢᠣᠭᠷᠠᠹᠢᠴᠧᠰᠺᠧ ᠷᠠᠰᠬᠠᠰ ᠤ᠃ ᠮ᠃: ᠮᠠᠶᠤᠷ᠂ ᠣᠰᠢᠫᠧᠩᠺᠣ᠂ 2011. 192 ᠰ᠃, ᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ «ᠨᠧᠹᠷᠮᠠᠯᠩ ᠤᠧ ᠪᠢᠣᠭᠷᠠᠹᠢᠢ»᠂ 2000 ᠡᠺᠽ᠃, ISBN 978-5-98551-199-4


ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Diana, Princess of Wales

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ