ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠨᠠᠪᠠᠽᠠᠷ ᠠᠪᠠᠢ ᠡᠵᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠪᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠵᠢᠳᠠᠮᠪᠠ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ