ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭ

ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠤᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ (ᠳᠣᠪᠣ᠂ ᠭᠦᠪ ᠢᠶᠡᠨ) ᠍ ᠢ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠳᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ