ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠦᠮᠦᠨᠢᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠡᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠢᠽᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠫᠢᠷᠠᠮᠢᠳ

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠷᠧᠺ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ:

ᠭᠷᠧᠺᠴᠦᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ
ᠲᠠᠵᠢ ᠮᠢᠬᠠᠯᠠ

ᠶᠠᠭ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ》, 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ》, 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠥᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ Xᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ XVIII-19 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠢᠨᠧᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠰᠢᠪ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ
ᠯᠠ-ᠮᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠩᠭᠢᠯ 1987.12.1 1984.5.6 ᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠯᠠ-ᠮᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ
ᠲᠠᠦ᠋ᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ 1973.2.6 1976.6.26 ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣᠣᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
ᠡᠮᠫᠠᠶᠢᠷ ᠰᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠢᠯᠢᠳᠢᠨ ᠢ 1930.1.22 1931.5.1 ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠮᠤᠵᠢᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ 1933.1.5 1937.5,27 ᠰᠠᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠰᠺᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠢᠲᠠᠶᠢᠫᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1970 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 1984.5.5 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠫᠠᠷᠠᠭᠪᠠᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠫᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ
ᠳᠧᠯᠲ᠋ᠠ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ 1950 1997.5.10 ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋, ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
ᠫᠠᠨᠠᠮᠠ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ 1980.1.1 1914.1.7 ᠲᠥᠪ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠫᠠᠨᠠᠮᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠪᠴᠢ

ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠴᠤ ᠫᠢᠭᠴᠤ

ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢᠮᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ:

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠭᠢᠽᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠫᠢᠷᠠᠮᠢᠳ
 2. ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ
 3. ᠲᠠᠵᠢ ᠮᠢᠬᠠᠯᠠ
 4. ᠮᠠᠴᠤ ᠫᠢᠭᠴᠤ
 5. ᠪᠠᠯ
 6. ᠠᠩ ᠢᠺᠣᠷ ᠸᠠᠲ
 7. ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ
 8. ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ & ᠫᠠᠭᠣᠳᠠᠰ
 9. ᠺᠠᠷᠨᠠᠺ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ
 10. ᠲᠧᠣᠲ᠋ᠢᠬᠤᠠᠺᠠᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠨᠢᠨ
 1. ᠰᠧᠷᠧᠩ ᠢᠶᠧᠲ᠋ᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ
 2. ᠭᠠᠯᠠᠫᠠᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ
 3. ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠨᠢᠨ
 4. ᠢᠭᠤᠸᠠᠽᠤ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ
 5. ᠠᠮᠠᠽᠣᠨᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠩᠭᠢ ᠣᠢ
 6. ᠨᠭᠣᠷᠣᠩᠭᠣᠷᠣ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ
 7. ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ
 8. ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ
 9. ᠪᠣᠷᠠ ᠪᠣᠷᠠ
 10. ᠺᠠᠫᠠᠳᠣᠺᠢᠶᠠ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠡᠨᠡᠨ (CNN) ᠠᠭᠧᠨᠲᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠢᠴᠢᠨ ᠢᠴᠠ


2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠸᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ》 ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ (NOWC) 《ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ》 ᠍ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 200 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ 21 ᠍ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2007 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ:

ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ V ᠵᠠᠭᠤᠨ – Xᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ
ᠫᠧᠲᠷᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠣᠷᠳᠠᠨ
ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ (ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ) 1931 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
ᠮᠠᠴᠤ ᠫᠢᠭᠴᠤ 1450 ᠣᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠫᠧᠷᠤ
ᠴᠢᠴᠧᠨ ᠢᠴᠠ 600 ᠣᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ
ᠺᠣᠯᠢᠽᠧᠢ МЭ 80 ᠣᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
ᠲᠠᠵᠢ ᠮᠢᠬᠠᠯᠠ 1648 ᠣᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ
ᠭᠢᠽᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠫᠢᠷᠠᠮᠢᠳ (ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 2560 ᠣᠨ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ

USA Today ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠣᠲ᠋ᠠᠯ ᠣᠷᠳᠣᠨ

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ USA Today ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ 《ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠣᠷᠣᠨ》 ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ:

ᠳᠡᠰ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
1 ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳᠲᠥᠪᠡᠳ
2 ᠶ ᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠢᠰᠷᠸᠯ
3 ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡᠡᠭᠦᠳᠡ
4 ᠫᠠᠫᠠᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠠᠮᠣᠺᠦ᠋ᠠᠺᠸᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠸᠠᠶᠢᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ
5 ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ N/A
6 ᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠶᠢᠺᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠭᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ
7 ᠰᠧᠷᠧᠩ ᠢᠶᠧᠲ᠋ᠢᠮᠠᠰᠠᠢ ᠮᠠᠷᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠢᠢ ᠠ ᠪᠠ ᠺᠧᠨᠢᠶ ᠠ
8 ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠨᠢᠨ (ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ 8 ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ) ᠠᠷᠢᠽᠣᠨᠠ ᠮᠤᠵᠢᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ 7 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • Cox, Reg, and Neil Morris, "The Seven Wonders of the Modern World". Chelsea House Publications: Library. October 2000. ISBN 0-7910-6048-9
 • Cox, Reg, Neil Morris, and James Field, "The Seven Wonders of the Medieval World". Chelsea House Publications: Library. October 2000. ISBN 0-7910-6047-0
 • D'Epiro, Peter, and Mary Desmond Pinkowish, "What Are the Seven Wonders of the World? and 100 Other Great Cultural Lists". Anchor. December 1, [[1998. ISBN 0-385-49062-3
 • Morris, Neil, "The Seven Wonders of the Natural World". Chrysalis Books. December 30, 2002. ISBN 1-84138-495-X

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

als:Weltwunder an:Siete Marabiellas de lo Mundo az:Dünyanın Yeddi Möcüzəsi bn:পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য br:Seizh Marzh ar Bed bg:ᠰᠧᠳᠧᠮ ᠴᠤᠳ᠋ᠧᠰᠠ ᠨᠠ ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠴᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ de:Weltwunder es:Siete Maravillas del Mundo fa:عجایب هفتگانه جهان fr:Sept merveilles du monde moderne gl:Sete marabillas do mundo hi:विश्व के सात आश्चर्य hr:Sedam svjetskih čuda id:Tujuh Keajaiban Dunia he:שבעת פלאי תבל lb:Weltwonner li:Ziëve weltwóngere mk:ᠰᠧᠳᠦ᠋ᠮ ᠰᠸᠧᠲ᠋ᠰᠺᠢ ᠴᠤᠳᠠ ms:Tujuh Keajaiban Dunia nl:Zeven wereldwonderen no:Verdens syv underverker nn:Dei sju underverka ro:Cele şapte minuni ale lumii sq:Shtatë mrekullitë e botës simple:Seven Wonders of theWorld ta:உலக அதிசயங்கள் wa:Set pus beas monumints sol Daegne yi:וואונדער פון דער וועלט zh:世界七大奇迹

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ