ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ 2007,[1] 2010, 2012 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃[2]

2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ 20 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬᠠᠷ: ᠡᠨᠳᠡ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠ᠃


2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠳᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠳᠦ
1 Flag of Japan.svg Japan 472,417
2 Flag of the People's Republic of China.svg China 435,608
3 Flag of the United States.svg United States 432,298
4 Flag of South Korea.svg South Korea 187,454
5 Flag of Germany.svg Germany 172,764
6 Flag of France.svg France 65,349
7 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 49,938
8 Flag of Switzerland.svg Switzerland 37,477
9 Flag of the Netherlands.svg Netherlands 32,376
10 Flag of Russia.svg Russia 31,433
11 Flag of Italy.svg Italy 27,679
12 Flag of Canada.svg Canada 24,528
13 Flag of Sweden.svg Sweden 21,480
14 Flag of India.svg India 15,717
15 Flag of Denmark.svg Denmark 11,565
16 Flag of Finland.svg Finland 11,516
17 Flag of Belgium (civil).svg Belgium 11,427
18 Flag of Austria.svg Austria 11,393
19 Flag of Australia.svg Australia 11,348
20 Flag of Israel.svg Israel 10,821

2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ
1 Flag of Japan.svg Japan 238,323
2 Flag of the United States.svg United States 224,505
3 Flag of the People's Republic of China.svg China 172,113
4 Flag of South Korea.svg South Korea 94,720
5 European Patent Office 62,112
6 Flag of Russia.svg Russia 29,999
7 Flag of Canada.svg Canada 20,762
8 Flag of Australia.svg Australia 17,877
9 Flag of Germany.svg Germany 11,719
10 Flag of Mexico.svg Mexico 11,485
11 Flag of France.svg France 10,213
12 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 7,173
13 Flag of Italy.svg Italy 6,380
14 Flag of North Korea.svg North Korea 6,290
15 Flag of Singapore.svg Singapore 5,949
16 Flag of South Africa.svg South Africa 5,296
17 Flag of India.svg India 5,168
18 Flag of Israel.svg Israel 5,104
19 Flag of Hong Kong.svg Hong Kong 5,050
20 Flag of New Zealand.svg New Zealand 4,710

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ 20 ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠳᠦ 2008

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠳᠦ
1 Flag of Japan.svg Japan 502,054
2 Flag of the United States.svg United States 400,769
3 Flag of the People's Republic of China.svg China 203,481
4 Flag of South Korea.svg South Korea 172,342
5 Flag of Germany.svg Germany 135,748
6 Flag of France.svg France 47,597
7 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 42,296
8 Flag of Russia.svg Russia 29,176
9 Flag of Switzerland.svg Switzerland 26,640
10 Flag of the Netherlands.svg Netherlands 25,927
11 Flag of Italy.svg Italy 21,911
12 Flag of Canada.svg Canada 21,330
13 Flag of Sweden.svg Sweden 17,051
14 Flag of Australia.svg Australia 11,230
15 Flag of Finland.svg Finland 10,133
16 Flag of Israel.svg Israel 9,877
17 Flag of Spain.svg Spain 8,277
18 Flag of Denmark.svg Denmark 7,719
19 Flag of Austria.svg Austria 7,711
20 Flag of Belgium (civil).svg Belgium 7,592

ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ 2008

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠯᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠳ
1 Flag of Japan.svg Japan 239,338
2 Flag of the United States.svg United States 146,871
3 Flag of South Korea.svg South Korea 79,652
4 Flag of Germany.svg Germany 53,752
5 Flag of the People's Republic of China.svg China 48,814
6 Flag of France.svg France 25,535
7 Flag of Russia.svg Russia 22,870
8 Flag of Italy.svg Italy 12,789
9 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 12,162
10 Flag of Switzerland.svg Switzerland 11,291
11 Flag of the Netherlands.svg Netherlands 11,103
12 Flag of Canada.svg Canada 8,188
13 Flag of Sweden.svg Sweden 7,453
14 Flag of Finland.svg Finland 4,675
15 Flag of Australia.svg Australia 4,386
16 Flag of Spain.svg Spain 3,636
17 Flag of Belgium (civil).svg Belgium 2,948
18 Flag of Israel.svg Israel 2,665
19 Flag of Denmark.svg Denmark 2,347
20 Flag of Austria.svg Austria 2,306

ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠡᠢ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠳ (Last data: 2008, mixed)

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠡᠢ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠳ
1 Flag of the United States.svg United States 1,872,872
2 Flag of Japan.svg Japan 1,270,367
3 Flag of the People's Republic of China.svg China 828,054
4 Flag of South Korea.svg South Korea 624,419
5 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 599,062
6 Flag of Germany.svg Germany 509,879
7 Flag of France.svg France 438,926
8 Flag of Europe.svg Europe 268,384 (E.P.O.)
9 Flag of Hong Kong.svg Hong Kong 227,918
10 Flag of Spain.svg Spain 166,079
11 Flag of Russia.svg Russia 147,067
12 Flag of Canada.svg Canada 121,889
13 Flag of Australia.svg Australia 107,708
14 Flag of Sweden.svg Sweden 105,571
15 Flag of Belgium (civil).svg Belgium 87,189 (2003)
16 Flag of Ireland.svg Ireland 78,761
17 Flag of Mexico.svg Mexico 73,076
18 Flag of Monaco.svg Monaco 50,392
19 Flag of Luxembourg.svg Luxembourg 49,947
20 Flag of Finland.svg Finland 47,070

2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ 10 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ 10 ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢᠳ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ  % ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ
1 Flag of Japan.svg Japan 0.9
2 Flag of the United States.svg United States 9.5
3 Flag of the People's Republic of China.svg China 32.9
4 Flag of South Korea.svg South Korea 14.8
5 Flag of Germany.svg Germany 1.7
6 Flag of Canada.svg Canada 1.5
7 Flag of Russia.svg Russia 6.8
8 Flag of Australia.svg Australia 3.3
9 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom -6.6
10 Flag of India.svg India 1.3
ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠳᠦ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ  % ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ
1 Flag of Japan.svg Japan -0.1
2 Flag of the United States.svg United States 9.7
3 Flag of South Korea.svg South Korea 16.1
4 Flag of the People's Republic of China.svg China 42.1
5 Flag of Germany.svg Germany -0.2
6 Flag of Russia.svg Russia 2.9
7 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom -7.0
8 Flag of France.svg France -1.7
9 Flag of Australia.svg Australia 1.1
10 Flag of India.svg India -8.0
ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ  % ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ
1 Flag of the United States.svg United States 6.3
2 Flag of Japan.svg Japan 11.4
3 Flag of Germany.svg Germany 6.0
4 Flag of South Korea.svg South Korea 27.3
5 Flag of France.svg France 8.1
6 Flag of the Netherlands.svg Netherlands 12.7
7 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 7.7
8 Flag of Switzerland.svg Switzerland 15.6
9 Flag of Canada.svg Canada 3.3
10 Flag of Italy.svg Italy 7.4
1000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ  % ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ
1 Flag of Japan.svg Japan -0.3
2 Flag of South Korea.svg South Korea 15.6
3 Flag of the United States.svg United States 8.6
4 Flag of Germany.svg Germany -0.1
5 Flag of Australia.svg Australia 0.0
6 Flag of New Zealand.svg New Zealand 14.7
7 Flag of Finland.svg Finland -9.3
8 Flag of Denmark.svg Denmark -11.9
9 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom -7.5
10 Flag of Sweden.svg Sweden -9.2
ДНБ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ  % ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ
1 Flag of South Korea.svg South Korea 11.7
2 Flag of Japan.svg Japan 1.7
3 Flag of Germany.svg Germany -1.1
4 Flag of New Zealand.svg New Zealand 13.9
5 Flag of the United States.svg United States 6.3
6 Flag of Russia.svg Russia -3.3
7 Flag of Australia.svg Australia -1.7
8 Flag of Finland.svg Finland -10.9
9 Flag of the People's Republic of China.svg China 29.0
10 Flag of Denmark.svg Denmark -14.3
ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
1 Flag of South Korea.svg South Korea 5.08
2 Flag of Japan.svg Japan 3.37
3 Flag of New Zealand.svg New Zealand 1.82
4 Flag of Russia.svg Russia 1.56
5 Flag of Ukraine.svg Ukraine 1.09
6 Flag of Australia.svg Australia 1.02
7 Flag of the People's Republic of China.svg China 0.91
8 Flag of Germany.svg Germany 0.91
9 Flag of Poland.svg Poland 0.77
10 Flag of the United States.svg United States 0.72
ᠣᠯᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠳ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
1 Flag of the United States.svg United States 197,019
2 Flag of Japan.svg Japan 185,827
3 Flag of South Korea.svg South Korea 63,865
4 Flag of Germany.svg Germany 48,700
5 Flag of France.svg France 22,413
6 Flag of the People's Republic of China.svg China 21,519
7 Flag of Russia.svg Russia 19,948
8 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 13,304
9 Flag of Switzerland.svg Switzerland 8,583
10 Flag of the Netherlands.svg Netherlands 8,416
ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠡᠢ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠳ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
1 Flag of Japan.svg Japan 1,613,776
2 Flag of the United States.svg United States 1,214,556
3 Flag of South Korea.svg South Korea 353,251
4 Flag of Germany.svg Germany 245,403
5 Flag of France.svg France 172,912
6 Flag of Russia.svg Russia 99,819
7 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 79,855
8 Flag of the People's Republic of China.svg China 59,087
9 Flag of Canada.svg Canada 55,977
10 Flag of Switzerland.svg Switzerland 52,754

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ