ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠨᠣᠸᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠷ (ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

██ above 1

██ 0 to 0.99

██ 0 to −0.99

██ below −1

██ No data

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠨᠣᠸᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠪᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠢᠨᠨᠣᠸᠠᠼ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠨᠣᠸᠠᠼ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠢᠨᠨᠣᠸᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠴᠠ ᠢᠨᠨᠣᠸᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠮᠵᠢ
1 Flag of South Korea.svg South Korea 2.26 1.75 2.55
2 Flag of the United States.svg United States 1.80 1.28 2.16
3 Flag of Japan.svg Japan 1.79 1.16 2.25
4 Flag of Sweden.svg Sweden 1.64 1.25 1.88
5 Flag of the Netherlands.svg Netherlands 1.55 1.40 1.55
6 Flag of Canada.svg Canada 1.42 1.39 1.32
7 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 1.42 1.33 1.37
8 Flag of Germany.svg Germany 1.12 1.05 1.09
9 Flag of France.svg France 1.12 1.17 0.96
10 Flag of Australia.svg Australia 1.02 0.89 1.05
11 Flag of Spain.svg Spain 0.93 0.83 0.95
12 Flag of Belgium (civil).svg Belgium 0.86 0.85 0.79
13 Flag of the People's Republic of China.svg China 0.73 0.07 1.32
14 Flag of Italy.svg Italy 0.21 0.16 0.24
15 Flag of India.svg India 0.06 0.14 -0.02
16 Flag of Russia.svg Russia -0.09 -0.02 -0.16
17 Flag of Mexico.svg Mexico -0.16 0.11 -0.42
18 Flag of Turkey.svg Turkey -0.21 0.15 -0.55
19 Flag of Indonesia.svg Indonesia -0.57 -0.63 -0.46
20 Flag of Brazil.svg Brazil -0.59 -0.62 -0.51

ᠨᠢᠲ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠢᠨᠨᠣᠸᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠴᠠ ᠢᠨᠨᠣᠸᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠮᠵᠢ
1 Flag of Singapore.svg Singapore 2.45 2.74 1.92
2 Flag of South Korea.svg South Korea 2.26 1.75 2.55
3 Flag of Switzerland.svg Switzerland 2.23 1.51 2.74
4 Flag of Iceland.svg Iceland 2.17 2.14 2.00
5 Flag of Ireland.svg Ireland 1.88 1.59 1.99
6 Flag of Hong Kong.svg Hong Kong 1.88 1.61 1.97
7 Flag of Finland.svg Finland 1.87 1.76 1.81
8 Flag of the United States.svg United States 1.80 1.28 2.16
9 Flag of Japan.svg Japan 1.79 1.16 2.25
10 Flag of Sweden.svg Sweden 1.64 1.25 1.88
11 Flag of Denmark.svg Denmark 1.60 1.55 1.50
12 Flag of the Netherlands.svg Netherlands 1.55 1.40 1.55
13 Flag of Luxembourg.svg Luxembourg 1.54 0.94 2.00
14 Flag of Canada.svg Canada 1.42 1.39 1.32
15 Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 1.42 1.33 1.37
16 Flag of Israel.svg Israel 1.36 1.26 1.35
17 Flag of Austria.svg Austria 1.15 1.38 0.81
18 Flag of Norway.svg Norway 1.14 1.48 0.70
19 Flag of Germany.svg Germany 1.12 1.05 1.09
20 Flag of France.svg France 1.12 1.17 0.96
21 Flag of Malaysia.svg Malaysia 1.12 1.01 1.12
22 Flag of Australia.svg Australia 1.02 0.89 1.05
23 Flag of Estonia.svg Estonia 0.94 1.50 0.29
24 Flag of Spain.svg Spain 0.93 0.83 0.95
25 Flag of Belgium (civil).svg Belgium 0.86 0.85 0.79
26 Flag of New Zealand.svg New Zealand 0.77 0.79 0.69
27 Flag of the People's Republic of China.svg China 0.73 0.07 1.32
28 Flag of Cyprus.svg Cyprus 0.63 0.64 0.56
29 Flag of Portugal.svg Portugal 0.60 0.92 0.22
30 Flag of Qatar.svg Qatar 0.52 0.86 0.13
31 Flag of Hungary.svg Hungary 0.51 0.80 0.18
32 Flag of the Czech Republic.svg Czech Republic 0.41 0.88 -0.10
33 Flag of Slovenia.svg Slovenia 0.37 0.47 0.24
34 Flag of South Africa.svg South Africa 0.33 0.15 0.47
35 Flag of Bahrain.svg Bahrain 0.27 0.78 -0.26
36 Flag of Slovakia.svg Slovakia 0.21 0.72 -0.31
37 Flag of Chile.svg Chile 0.21 0.36 0.04
38 Flag of Italy.svg Italy 0.21 0.16 0.24
39 Flag of Malta.svg Malta 0.20 -0.21 0.59
40 Flag of Lithuania.svg Lithuania 0.16 0.71 -0.40
41 Flag of Tunisia.svg Tunisia 0.14 0.57 -0.30
42 Flag of Greece.svg Greece 0.12 0.01 0.23
43 Flag of Latvia.svg Latvia 0.12 0.38 -0.14
44 Flag of Thailand.svg Thailand 0.12 -0.12 0.35
45 Flag of Mauritius.svg Mauritius 0.06 0.48 -0.36
46 Flag of India.svg India 0.06 0.14 -0.02
47 Flag of Kuwait.svg Kuwait 0.06 0.46 -0.35
48 Flag of Croatia.svg Croatia -0.03 0.21 -0.26
49 Flag of Russia.svg Russia -0.09 -0.02 -0.16
50 Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia -0.12 0.57 -0.79
51 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad and Tobago -0.12 -0.42 0.20
52 Flag of Poland.svg Poland -0.12 0.22 -0.44
53 Flag of Bulgaria.svg Bulgaria -0.13 0.23 -0.48
54 Flag of the Philippines.svg Philippines -0.15 -0.76 0.48
55 Flag of Oman.svg Oman -0.15 0.27 -0.56
56 Flag of Jordan.svg Jordan -0.15 -0.04 -0.26
57 Flag of Mexico.svg Mexico -0.16 0.11 -0.42
58 Flag of Turkey.svg Turkey -0.21 0.15 -0.55
59 Flag of Lesotho.svg Lesotho -0.22 -1.01 0.59
60 Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan -0.23 -0.51 0.07
61 Flag of Romania.svg Romania -0.29 0.22 -0.77
62 Flag of Costa Rica.svg Costa Rica -0.39 -0.57 -0.18
63 Flag of Panama.svg Panama -0.43 -0.48 -0.34
64 Flag of Ukraine.svg Ukraine -0.45 -0.13 -0.73
65 Flag of Egypt.svg Egypt -0.47 -0.46 -0.43
66 Flag of Botswana.svg Botswana -0.47 -0.50 -0.40
67 Flag of Albania.svg Albania -0.49 -0.58 -0.34
68 Flag of Azerbaijan.svg Azerbaijan -0.54 -0.48 -0.54
69 Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka -0.56 -0.61 -0.46
70 Flag of Morocco.svg Morocco -0.57 -0.55 -0.54
71 Flag of Indonesia.svg Indonesia -0.57 -0.63 -0.46
72 Flag of Brazil.svg Brazil -0.59 -0.62 -0.51
73 Flag of Vietnam.svg Vietnam -0.65 -1.09 -0.16
74 Flag of Colombia.svg Colombia -0.66 -0.95 -0.30
75 Flag of Armenia.svg Armenia -0.66 -0.75 -0.52
76 Flag of Macedonia.svg Macedonia -0.68 -0.13 -1.17
77 Flag of Georgia.svg Georgia -0.72 -0.48 -0.88
78 Flag of Ethiopia.svg Ethiopia -0.75 -1.16 -0.27
79 Flag of Jamaica.svg Jamaica -0.75 -0.72 -0.72
80 Flag of El Salvador.svg El Salvador -0.77 -0.59 -0.88
81 Flag of Kyrgyzstan.svg Kyrgyzstan -0.78 -0.54 -0.95
82 Flag of Honduras.svg Honduras -0.79 -0.64 -0.85
83 Flag of Moldova.svg Moldova -0.80 -0.24 -1.28
84 Flag of Pakistan.svg Pakistan -0.82 -1.04 -0.51
85 Flag of Algeria.svg Algeria -0.83 -0.87 -0.70
86 Flag of Paraguay.svg Paraguay -0.89 -0.63 -1.07
87 Flag of Mongolia.svg Mongolia -0.90 -0.71 -1.01
88 Flag of Nigeria.svg Nigeria -0.95 -0.91 -0.90
89 Flag of Uruguay.svg Uruguay -0.95 -0.76 -1.06
90 Flag of Uganda.svg Uganda -0.96 -1.05 -0.78
91 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso -0.97 -1.25 -0.59
92 Flag of Argentina.svg Argentina -0.97 -0.96 -0.90
93 Flag of Tajikistan.svg Tajikistan -0.99 -1.04 -0.86
94 Flag of Guatemala.svg Guatemala -0.99 -0.94 -0.96
95 Flag of Kenya.svg Kenya -1.01 -0.91 -1.02
96 Flag of Bolivia.svg Bolivia -1.02 -1.08 -0.87
97 Flag of Syria.svg Syria -1.03 -0.99 -0.98
98 Flag of Nepal.svg Nepal -1.05 -1.23 -0.77
99 Flag of Senegal.svg Senegal -1.06 -1.11 -0.91
100 Flag of Peru.svg Peru -1.06 -1.18 -0.85
101 Flag of Namibia.svg Namibia -1.07 -1.12 -0.92
102 Flag of Ecuador.svg Ecuador -1.11 -1.21 -0.91
103 Flag of Madagascar.svg Madagascar -1.16 -1.15 -1.06
104 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua -1.18 -1.22 -1.02
105 Flag of Zambia.svg Zambia -1.28 -1.40 -1.03
106 Flag of Benin.svg Benin -1.28 -1.55 -0.89
107 Flag of Cameroon.svg Cameroon -1.32 -1.77 -0.74
108 Flag of Venezuela.svg Venezuela -1.37 -1.50 -1.10
109 Flag of Burundi.svg Burundi -1.54 -1.82 -1.22
110 Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe -1.63 -1.63 -1.48


ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ