ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠮᠤᠢᠧᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠮᠤᠢᠧᠰ
David Moyes (201551591).jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠤᠣᠯᠢᠮ ᠮᠤᠢᠧᠰ[1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ
ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ (ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ)
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
?–1980ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠳ᠋ᠷᠠᠮᠴᠢᠫᠡᠯ ᠠᠮᠠᠲ᠋ᠶᠤᠶᠢᠷ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1980–1983ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ24(0)
1983–1985ᠠᠩᠭᠯᠢᠺᠧᠮᠪᠷᠢᠵᠤ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ79(1)
1985–1987ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ83(6)
1987–1990ᠠᠩᠭᠯᠢᠱᠷᠦ᠋ᠰᠪᠧᠷᠢ ᠲᠠᠤᠨ96(11)
1990–1993ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠳᠠᠹᠧᠷᠮᠯᠢᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ105(13)
1993ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠬᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠺᠠᠯ5(0)
1993–1999ᠠᠩᠭᠯᠢᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ143(15)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ535(46)
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳᠤᠳ
1998–2002ᠠᠩᠭᠯᠢᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ
2002–ᠣᠳᠣᠠᠩᠭᠯᠢᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠤᠣᠯᠢᠮ ᠮᠤᠢᠧᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ David William Moyes, 1963 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠯᠵᠣᠭᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ 2003, 2005 ᠪᠣᠯᠤᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ «ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ» ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠤᠢᠧᠰ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 550 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 1998 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ «ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲᠡᠨᠳᠡ» ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

 • ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ &0000000000000007.0000007 ᠵᠢᠯ, &0000000000000253.000000253 ᠬᠣᠨᠣᠭ
 • ᠬᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠺᠠᠯ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 ᠵᠢᠯ, &0000000000000050.00000050 ᠬᠣᠨᠣᠭ
 • ᠳᠠᠹᠧᠷᠮᠯᠢᠨ &0000000000000003.0000003 ᠵᠢᠯ, &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 ᠬᠣᠨᠣᠭ
 • ᠱᠷᠦ᠋ᠰᠪᠧᠷᠢ &0000000000000002.0000002 ᠵᠢᠯ, &0000000000000275.000000275 ᠬᠣᠨᠣᠭ
 • ᠪᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ &0000000000000002.0000002 ᠵᠢᠯ, &0000000000000020.00000020 ᠬᠣᠨᠣᠭ
 • ᠺᠧᠮᠪᠷᠢᠵᠤ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ &0000000000000001.0000001 year, &0000000000000347.000000347 ᠬᠣᠨᠣᠭ
 • ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ &0000000000000003.0000003 ᠵᠢᠯ, &0000000000000300.000000300 ᠬᠣᠨᠣᠭ

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠤᠢᠧᠰ ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ 1998 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[2] ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠤᠤᠯᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠮᠢᠲ ᠡᠴᠡ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ 243 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 113 ᠬᠣᠵᠢᠯ᠂ 63 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ᠂ 67 ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠤᠢᠧᠰ 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ 54 ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ «ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ» ᠬᠥᠴᠢ ᠳᠦ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠫᠷᠧᠮᠡᠶ ᠡᠷᠰᠢᠫ ᠲᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ – 1981–82 [3]

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ – 1999–2000

ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 • ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ – 2002–03, 2004–05, 2008–09[4]

ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 • ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ – 2004 ᠣᠨ ᠤ IX ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 2006 ᠣᠨ ᠤ I ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠤII ᠰᠠᠷᠠ᠂ 2009 ᠣᠨ ᠤ II ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ I ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ III ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 • ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ 2007–08

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

<tr> <th colspan="3">ᠪᠠᠭ</th> <th colspan="2">ᠯᠢᠭᠢ</th> <th colspan="2">ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2">ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th> </tr> <tr> <th>ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ</th><th>ᠪᠠᠭ</th><th>ᠯᠢᠭ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th><th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> </tr>
ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2"> ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

xxxx–xx ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ 143 15 11 2 5 1 159 18
xxxx–xx ᠬᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠺᠠᠯ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠲ/ᠪ ᠲ/ᠪ ᠲ/ᠪ ᠲ/ᠪ ᠲ/ᠪ ᠲ/ᠪ ᠲ/ᠪ ᠲ/ᠪ
xxxx–xx ᠳᠠᠹᠧᠷᠮᠯᠢᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 105 13 5 0 7 1
xxxx–xx ᠱᠷᠦ᠋ᠰᠪᠧᠷᠢ ᠲᠠᠤᠨ 96 11 3 1 4 0
xxxx–xx ᠪᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 83 3 5 0 6 0
xxxx–xx ᠺᠧᠮᠪᠷᠢᠵᠤ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 79 1 1 0 3 0
xxxx–xx ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ 24 0 0 0 8 0

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠴ ᠬᠳ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ
ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ 1998 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 2002 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 &0000000000000234.000000234 &0000000000000113.000000113 &0000000000000058.00000058 &0000000000000063.00000063 &0000000000000048.29000048.29
ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2002 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠣᠳᠣ &0000000000000391.000000391 &0000000000000164.000000164 &0000000000000097.00000097 &0000000000000130.000000130 &0000000000000041.94000041.94
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 625 277 155 193 44.32
2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Hugman, Barry J. (2005). The PFA Premier & Football League Players' Records 1946-2005. Queen Anne Press. ISBN 1852916656. 
 2. "Moyes' lofty ambitions", BBC Sport, 14 March 2002. 20 January 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 3. "Profile: David Moyes", London: The Times, 10 January 2004. 2009-03-05 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 4. Moyes scoops award. ThisIsNottingham.co.uk (2009-05-26). 2009-05-26 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ