ᠳᠠᠺᠺᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠠᠺᠺᠠ
ᠳᠠᠺᠠ᠂ ᠳᠬᠠᠺᠠ
ᠲᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠣᠲᠠ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ (БНБАУ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠺᠺᠠ ᠮᠤᠵᠢ
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠺᠺᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 360 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 14,399,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠠᠩᠭᠠᠯᠳᠧᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+6)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ (+880) 02
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ dhakacity.org

ᠳᠠᠺᠺᠠ (ᠪᠧᠨᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ঢাকা᠂ [ᠲᠠᠭ᠎ᠠ]), ᠳᠠᠺᠠᠪᠧᠩᠭᠠᠯ (ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ. ᠮᠥᠨ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠺᠺᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ (ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ) ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ 360 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠠᠺᠺᠠᠳ 10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ‌6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ 9 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠤ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠳᠠᠺᠺᠠ&oldid=431734》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ