ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ (ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

СУМ БАИГУУЛАГДСАН НЬ: 1923 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1924 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2 ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ (ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ) ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤᠤᠳ ᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ 《ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ》, 《ᠪᠠᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠱᠢ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠴᠣᠷᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 1924 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠱᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠣᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ 1924-1931 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ 2 ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ 1926 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ 1926 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ 《ᠳᠠᠷᠪᠢ》 ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠴᠣᠶᠢᠮᠪᠠᠯ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ 《ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠠᠢ᠃..》 ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 《ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 《ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ 《ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ》 ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ 《ᠪᠥᠰᠡ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ》 ᠴᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠵᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃

АЛТАЙ АЙМГИЙН ДАРВИ СУМ: 1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ) ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠱᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣ᠂ ᠤᠪᠰ᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ 《ᠳᠠᠷᠪᠢ》 ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ (1930 ᠣᠨ) ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠍ ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠥᠷᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ (ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠢᠰᠲ᠋ᠣᠲ᠋ᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠯᠶᠠᠼᠢᠶ᠎ᠠ), ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠨᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠃..》 ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠣᠩᠬᠢᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠮᠥᠰᠦᠲᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠰᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠴᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠬᠠᠷᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠬᠠᠴᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ 353 ᠍ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ 26 ᠍ ᠍ ᠍ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠷᠦᠬᠡ 615 ᠍ ᠍ ᠍ ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠪᠡ) ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ (ҮТА,ᠹ᠃1 ᠣ 9, ᠳ᠃1, ᠬᠨ᠃232,ᠬ᠃6-7). ᠡᠨᠳᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ 《ᠳᠠᠷᠪᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ 《ᠳᠠᠷᠪᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ 《ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠳᠠᠷᠪᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠣᠪᠤᠭ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠥᠲᠡᠭᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠣᠲᠣᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠷᠪᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠃ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ (ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ᠂᠃ .■᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠃ УБ, 2003,299 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ)

ДАРВИ СУМЫН ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ АРДЫН ОВОГ ГАРВАЛ' ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠂ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠭᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠢ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠬᠢᠸ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠣᠯᠬᠣᠩ ᠳᠤ》, 《ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ》, 《ᠪᠡᠰᠦᠲᠤ》, 《ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ》, 《ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ》, 《ᠰᠣᠶᠣᠭ᠎ᠠ》, 《ᠤᠪᠠᠰᠢᠢ》, 《ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ》 ᠪᠤᠶᠤ 《ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠤᠲᠠᠨ》, 《ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ》, 《ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢᠲᠠᠨ》, 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠲᠠᠨ》, 《ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ》, 《ᠯᠤᠤᠵᠢᠩ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠪᠤᠢ ᠠᠵᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ. ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠣᠣ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠣᠪᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ