ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ (ᠬᠣᠪᠳᠣ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠠᠷᠢᠪᠠ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa khovd aymag.png ᠬᠣᠪᠳᠣ
ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠠᠷᠪᠢ
ᠪᠠᠭ (5) ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ-ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5,604 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,362 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,710 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 0.47 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ

ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ. 1921 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠠᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳᠪᠡᠰᠦᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ 1921 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ᠂ 1927 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ 1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠴᠢ᠂ 1932 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠪᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 1934 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ 1938 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 1940 ᠣᠨ ᠳᠤ 18 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ 1100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ 150 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 1932 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ 1936 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ 1957 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠧᠯᠧᠹᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ 549 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 336 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢ᠂ 54.0 ᠭᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢ᠂ 6,4 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠪᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 4000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ᠵᠢᠩᠰᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠽᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠬᠦᠢᠰᠦ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠳᠥᠷᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦᠪᠥᠬᠥᠨᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠬᠠᠢᠢᠷᠪᠢᠰᠰᠤᠤᠰᠠᠷ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ 9 ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠥᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠪᠤᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠫᠦᠨᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠫᠣᠷᠺᠦ᠋ᠷᠣᠷ ᠳ᠃ᠲᠦᠳᠦᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠳ᠃ᠳᠡᠯᠡᠭ᠂ ᠳ᠃ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪ᠃ᠫᠦᠷᠪᠦ᠂ ᠫ᠃ᠫᠦᠷᠪᠦᠵᠠᠪ᠂ᠯᠠ᠃ᠲᠦᠨᠳᠦᠪ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠰ᠃ᠴᠣᠭᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠰ᠃ᡀᠠᠪᠠᠵᠠᠪᠪ᠃ᠭᠡᠨᠳᠡᠩᠫᠢᠯᠪ᠃ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢᠱ᠃ᡀᠠᠭᠪᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ᠂ 100 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵvᠵᠢᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠃ᠮᠶᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠎ᠡ᠃ᠴᠣᠶᠢᠳᠣᠭ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠣ᠂ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 21 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠷ᠃ᠳᠠᠸᠠᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠽ᠃ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠽ᠃ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠪᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠴᠢᠨ ᠢ᠃ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ ᠪ᠃ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮ᠃ᠰᠡᠷᠡᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠳ᠃ᠰᠠᠮᠪᠤᠫᠦᠷᠪᠦ᠂ ᠪ᠃ᠵᠠᠪᠠ ᠲ᠃ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠽ᠃ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠴ᠃ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠯᠠ᠃ᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠪ᠃ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠠᠰᠢ᠂ ᠳ᠃ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ᠂ ᠨ᠃ᠨᠢᠮᠠᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠳ᠃ᠳᠠᠨᠽᠠᠨ᠂ ᠰ᠃ᠨᠣᠷᠪᠤᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳ᠃ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠣᠷᠵᠢᠠᠷᠠᠳ ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠃ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠶᠣᠩᠳᠣᠩᠳᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ