ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa sukhbaatar aymag.png ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠪᠠᠭ (4) ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠡᠷᠰ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ᠂
ᠠᠮᠠᠨ-ᠤᠰᠤ᠂ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ _____ км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,677 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,856 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠂
ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ.

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1925 ᠣᠨ ᠳᠤ 17 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 4,5 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬ᠃ᠳ᠃ km ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2,8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 86,9 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 180 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 780 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1100-1778 ᠮ ᠥᠩ ᠳᠦєᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠥᠨᠥᠭᠰᠡᠨ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠦᠷᠮᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠪ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠᠳᠠᠭᠤᠲᠤᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠯᠴᠣᠭ ᠡᠯᠡᠰᠦ 40 ᠭᠠᠷᠤᠢ km ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠬᠢᠷᠰᠠᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤᠬᠤᠨᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠵᠤᠰᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠭᠰᠡᠨ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ᠂ 《ᠳᠠᠭᠰᠢᠨ》 ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ