ᠳᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠸᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢᠴ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠳᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠸᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢᠴ
Dario-Cvitanich.jpg
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠪᠤᠢᠨᠣᠰ-ᠠᠶᠤᠷᠧᠰᠪᠠᠷᠠᠳᠧᠷᠣ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠧᠨᠲ᠋ᠢᠨᠠ
ᠬᠣᠷᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ {{{ᠥᠨᠳᠦᠷ}}} ᠰᠮ
ᠵᠢᠩ 65[1] ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠹᠷᠠᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠼᠼᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 12
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
2001—2003 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠹᠢᠯ ᠳᠤ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2003—2008 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠹᠢᠯ ᠳᠤ 92 (37)
2008—2012 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶ᠋ᠢᠺᠰ 30 (13)
2010  ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠠᠴᠢᠺᠠ 21 (8)
2011—2012  ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠺᠠ ᠬᠤᠨᠢᠷᠰ 27 (9)
2012—ᠣᠳᠣ ᠹᠷᠠᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠼᠼᠠ 61 (38)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2014 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃


ᠳᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠸᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢᠴ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Darío Cvitanich; ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ Dario Cvitanić; 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠪᠠᠷᠠᠳᠧᠷᠣ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳ) — ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ «ᠨᠢᠼᠼᠠ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ «ᠪᠠᠨᠹᠢᠯ ᠳᠤ»᠂ «ᠠᠶ᠋ᠢᠺᠰ»᠂ «ᠫᠠᠴᠤᠤᠶᠤ» ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠪᠣᠺᠠ ᠬᠤᠨᠢᠷᠰ» ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠸᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢᠴ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠲᠡᠢ᠃[2]

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

«ᠠᠶ᠋ᠢᠺᠰ» 2008/2009 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠺᠯᠠᠰ-ᠶᠠᠩ ᠬᠠᠨᠲ᠋ᠧᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠴᠸᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠢ «ᠪᠠᠨᠹᠢᠯ ᠳᠤ» ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃[3] 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠤ ᠯᠢᠭᠠ 1 ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠨᠢᠼᠼᠠ» ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶ᠋ᠢᠺᠰ

ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠠᠴᠢᠺᠠ

ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠺᠠ ᠬᠤᠨᠢᠷᠰ

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠫᠤᠤᠴᠢᠳ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ