ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ

ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 43°34′N 104°26′E / 表达式错误:未预料的<操作符 表达式错误:未预料的<操作符 / 表达式错误:未预料的<操作符; 表达式错误:未预料的<操作符
ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ..Ömnögovi Flag(MONGOLIA).png ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ
ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠪᠠᠭ (8) ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ᠂
ᠳᠤᠮᠳᠠᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂
ᠣᠶᠤᠲᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 476 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 19,396 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 40.7 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²

ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠥᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 540 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1,470 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 476 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 19,396 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 2000-2010 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ[2]
ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ 2000 2002 2004 2006 2008 2010
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 12,686 13,966 15,666 14,721 15,968 18,746
ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ 72,559 32,986 41,325 46,071 73,897 34,705
ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ
1,031
ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮
1071
ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮
1093
ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮
1345
ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮
1978
ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮
3242
ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮


ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ (ZMDZ/DLZ) ᠨᠢ 1 ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠷᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

GSM ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 1 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ Öººí òîõèîëäîëä ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ 24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 4 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ