ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠠ
Seehund.jpg
ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ
Status iucn3.1 LC.svg
ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ (ОУБХХ)
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠩᠭᠢ: ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ
ᠪᠠᠭ: ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠰᠢᠲᠡᠨ
ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠭ: ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷ ᠬᠥᠯᠲᠡᠨ
ᠣᠪᠤᠭ: ᠴᠢᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠠ
ᠲᠥᠷᠥᠯ: Phoca
ᠵᠦᠢᠯ: P. vitulina
ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
Phoca vitulina
ᠺᠠᠷᠯ ᠯᠢᠨᠡᠨᠢ᠂ 1758
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠰᠡ
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠰᠡ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠠ (Phoca vitulina) ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠠ ᠪᠤᠶᠤ Phocidae ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠳᠡ᠂ ᠪᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ 400-500000 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠮ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠠ 120-170 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ 50-150 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠣᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 150-200 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ 70-170 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠵᠢᠩᠲᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠠ ᠪᠦᠷ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠥᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ᠂ ᠫᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠠ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠭᠠᠨᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠮᠠᠢᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠭᠭᠠᠮᠠᠬᠠᠢᠬᠠᠫᠢᠨᠢᠮᠧᠷᠯᠠᠨ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠰᠠᠮ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠲᠡᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠠ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ᠂ 500 ᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠭᠦᠨᠳᠡ ᠱᠤᠩᠪᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠴᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 3 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠣᠷᠴᠢᠮ᠂ 20 ᠮ ᠭᠦᠨᠳᠡ ᠱᠤᠩᠪᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠤᠢ᠃

ᠭᠠᠯᠯᠧᠷᠧᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Phoca vitulina

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ