ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1956 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ2011 ᠣᠨ (55 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠥᠷᠥᠯᠲᠠᠶᠢᠰᠠ (ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ᠂ ᠼᠢᠷᠺ᠂ ᠬᠣᠱᠣᠩ
ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ), ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ (ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋)
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ1976 ᠣᠨ — 2011 ᠣᠨ

ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ (1956-2011) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠬᠣᠱᠣᠩ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠼᠢᠷᠺ ᠦᠨ ᠠᠯᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠺᠷᠣᠪᠠᠲᠴᠢ᠃

ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠱᠠᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ