ᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ)
ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ (ᠣᠷᠣᠰ)
ᠳᠠᠢᠢᠰᠲᠠᠨ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ(ᠳᠠᠷᠤᠭ) (ᠳᠠᠭ ᠤᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠᠰᠰ ᠤ(ᠨᠣᠭᠠᠢ))
ᠳᠠᠢᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨᠤᠯᠤᠤᠯ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ(ᠠᠪᠤᠷᠠ)
ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠳᠠᠢᠢᠰᠤᠲᠠᠨ(ᠴᠠᠬ᠎ᠠ᠃ᠷᠦ᠋ᠲ)
Map of Russia - Republic of Dagestan (2008-03).svg
<tr bgcolor="#E5E4E2">

<th align="center">ᠰᠦᠯᠳᠡ</th> <th align="center">ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ</th> </tr><tr> <th style="vertical-align:middle; text-align:center;">Coat of Arms of Dagestan.svg
</th> <th style="vertical-align:middle; text-align:center;">Flag of Dagestan.svg
</th></tr>

ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ: n/a
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠮᠢᠬᠠᠴᠺᠠᠯ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1921 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ
n/a
ᠺᠣᠳ᠋ n/a
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠰ
50,300 км²
50300
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ (2002 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠰ
- ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ
- ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ
- ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ
2,576,531 ᠬᠦᠮᠦᠨ
22
51.2 ᠬᠦᠮᠦᠨ / км²
42.8%
57.2%
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠣᠷᠣᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠠ᠂</br>ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨᠴᠧᠴᠡᠨᠢᠳᠠᠷᠭᠢᠨ᠂</br>ᠺᠦ᠋ᠮ ᠤᠺᠯᠠᠺᠯᠧᠽᠬᠢ᠂</br>ᠨᠣᠭᠠᠢᠷᠤᠲᠤᠯᠲᠠᠪᠠᠰᠠᠷᠠᠨ᠂</br>ᠲᠠᠲᠠᠴᠠᠬᠤᠷ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ (2008 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ)
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠤᠬᠤ ᠠᠯᠢᠶᠧᠸ
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
http://rd.dgu.ru/
Dagestan.png

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠠᠪᠤᠷᠠ ᠬᠡᠯᠡ: ᠳᠠᠢᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨᠯᠤᠤᠯ ᠳᠵᠤᠮᠠᠬIᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ) ᠨᠢ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠢᠬᠠᠴᠺᠠᠯ.

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠺ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 《dağ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ 《-stān》 ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠦᠲᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 《ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠥᠰᠥᠯᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

1999 ᠣᠨ ᠳᠤ БНДагестан ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠱᠠᠮᠢᠯ ᠪᠠᠰᠠᠸ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠧᠴᠧᠨ ᠦ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠩ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠥᠷᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠧᠴᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠴᠧᠴᠡᠨᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ