ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Table salt with salt shaker V1.jpg

ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠲᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠺᠣᠨᠰᠧᠷᠠᠸᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠫᠯᠠᠽᠮ ᠪᠠ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠾᠯᠣᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠺᠣᠨᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠼ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ 5 ᠭᠷᠠᠮ NaCl ᠍ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠦ ᠬᠣᠣᠷᠠᠲᠠᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

=ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ=   ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠴᠡᠪᠡᠷ NaCl ᠍ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ (3% ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ) ᠪᠠ 2.5% ᠍ ᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ (Mg-, Ca-, NaSO4) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠮᠥᠨ ᠮᠥᠷ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ (2.7-3.7%), ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ (7.6-15.1%) ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠳ ᠲᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 1975 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ 162.2·10­­6 ᠲᠣᠨ NaCl ᠍ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠤᠳ᠋ᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 5 ᠮᠭ/ᠺᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ-, ᠺᠠᠯᠢ-, ᠺᠠᠯᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠤᠳ᠋ᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠲᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ (0.4-05%) ᠍ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤᠯᠭᠠᠳᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠳᠢᠫᠠᠨ ᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ᠂ ᠭᠯᠦᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ᠂ ᠰᠦᠨ ᠦ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠺᠠᠯᠢ᠂ ᠺᠠᠯᠼᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ; ᠮᠣᠨᠣᠺᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠹᠣᠰᠹᠠᠲ᠂ ᠠᠳᠢᠫᠠᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠭᠯᠦᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠳ᠂ ᠺᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠢᠹᠠᠲ; ᠴᠤᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ᠂ ᠰᠦᠨ ᠦ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ; ᠭᠤᠸᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠢᠨᠦᠽᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠺᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ᠃

ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠵᠠᠮᠴᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠣᠷᠳᠣ ᠲᠠᠢ (ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ). ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠲᠦ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠢᠤᠳ᠋ᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ&oldid=482405》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ