ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
Streets of Dongxiang Man 04.jpg
ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ → ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ
ᠣᠷᠣᠰ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ → ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ
ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ → ᠰᠠᠩ ᠳᠤ(ᠠ)
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ — 625 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ. ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) — 621,500 (2010)
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ), ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠰᠤᠩᠨᠢ ᠳᠡᠭᠲᠡ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯᠪᠠᠠᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ

ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ (ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠩᠲᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 东乡族 [Dōng xiāng zú]) — ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ-ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨᠯᠠᠯᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ (ᠬᠣᠲᠠᠨ) 621,500 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ