ᠳ᠋ᠢᠺᠧᠮᠪᠧ ᠮᠤᠲ᠋ᠣᠮᠪᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠳ᠋ᠢᠺᠧᠮᠪᠧ ᠮᠤᠲ᠋ᠣᠮᠪᠣ ᠮᠫᠣᠯᠣᠨᠳᠣ ᠮᠤᠶᠢᠮᠪᠠ ᠵᠠᠩ-ᠵᠠᠺ ᠸᠠᠮᠤᠲ᠋ᠣᠮᠪᠣ (ᠯᠢᠩ ᠢᠶᠠᠯ Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo; 1966 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠢᠨᠱᠠᠰᠠ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ), ᠳ᠋ᠢᠺᠧᠮᠪᠧ ᠮᠤᠲ᠋ᠣᠮᠪᠣ (ᠯᠢᠩ ᠢᠶᠠᠯ Dikembe Mutombo) — ᠺᠣᠩ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ «ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠨ ᠠᠭᠧᠲ᠋ᠰ»᠂ «ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ»᠂ «ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠧᠸᠧᠨᠲ᠋ᠢ ᠰᠢᠺᠰᠧᠷᠰ»᠂ «ᠨᠶᠤ-ᠵᠧᠷᠰᠢ ᠨᠧᠲ᠋ᠰ»᠂ «ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ» ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠷᠣᠺᠧᠲ᠋ᠰ» ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ 18 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨᠲᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ «ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠨ ᠠᠭᠧᠲᠦᠰ ᠦᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ 20 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ /2000/2001/.

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ 16.6 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ /1991/1992/, 14.1 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ /1999/2000, 2000/2001/, 4.5 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ /1995/1996/.

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ