ᠳ᠋ᠢᠷᠺ ᠨᠣᠸᠢᠴᠺᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠴᠢ


ᠳ᠋ᠢᠷᠺ ᠸᠧᠷᠨᠧᠷ ᠨᠣᠸᠢᠴᠺᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Dirk Werner Nowitzki) ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠣᠸᠢᠴᠺᠢ ᠨᠢ ᠸᠢᠯᠭᠧᠯᠮ ᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 1998 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ DJK Würzburg ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 1998 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠥᠨᠥ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2.13 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ ᠨᠣᠸᠢᠴᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠣᠸᠢᠴᠺᠢ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ 12 ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠫᠯᠧᠢ-ᠣᠹᠹᠲ (2001-2012) ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 11 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 12 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃


NBA ᠍ ᠦᠨ ᠺᠠᠷᠢᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯᠡᠭᠡ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
1998–99 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 47 24 20.4 .405 .206 .773 3.4 1.0 .6 .6 8.2
1999–00 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 82 81 35.8 .461 .379 .830 6.5 2.5 .8 .8 17.5
2000–01 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 82 82 38.1 .474 .387 .838 9.2 2.1 1.0 1.2 21.8
2001–02 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 76 76 38.0 .477 .397 .853 9.9 2.4 1.1 1.0 23.4
2002–03 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 80 80 39.0 .463 .379 .881 9.9 3.0 1.4 1.0 25.1
2003–04 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 77 77 37.9 .462 .341 .877 8.7 2.7 1.2 1.4 21.8
2004–05 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 78 78 38.7 .459 .399 .869 9.7 3.1 1.2 1.5 26.1
2005–06 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 81 81 38.1 .480 .406 .901 9.0 2.8 .7 1.0 26.6
2006–07 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 78 78 36.2 .502 .416 .904 8.9 3.4 .7 .8 24.6
2007–08 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 77 77 36.0 .479 .359 .879 8.6 3.5 .7 .9 23.6
2008–09 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 81 81 37.7 .479 .359 .890 8.4 2.4 .8 .8 25.9
2009–10 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 81 80 37.5 .481 .421 .915 7.7 2.7 .9 1.0 25.0
2010–11 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 73 73 34.3 .517 .393 .892 7.0 2.6 .5 .6 23.0
2011–12 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 62 62 33.5 .457 .368 .896 6.8 2.2 .7 .5 21.6
ᠺᠠᠷᠢᠶᠡᠷ 1,055 1,030 36.3 .475 .380 .878 8.3 2.6 .9 1.0 22.9
ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ 11 2 16.5 .444 .214 .875 4.2 1.5 .7 .4 9.8


ᠫᠯᠧᠢ-ᠣᠹᠹ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
2001 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 10 10 39.9 .423 .283 .883 8.1 1.4 1.1 .8 23.4
2002 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 8 8 44.6 .445 .571 .878 13.1 2.3 2.0 .8 28.4
2003 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 17 17 42.5 .479 .443 .912 11.5 2.2 1.2 .9 25.3
2004 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 5 5 42.4 .450 .467 .857 11.8 1.4 1.4 2.6 26.6
2005 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 13 13 42.4 .402 .333 .829 10.1 3.3 1.4 1.6 23.7
2006 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 23 23 42.7 .468 .343 .895 11.7 2.9 1.1 .6 27.0
2007 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 6 6 39.8 .383 .211 .840 11.3 2.3 1.8 1.3 19.7
2008 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 5 5 42.2 .473 .333 .808 12.0 4.0 .2 1.4 26.8
2009 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 10 10 39.5 .518 .286 .925 10.1 3.1 .9 .8 26.8
2010 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 6 6 38.8 .547 .571 .952 8.2 3.0 .8 .7 26.7
2011 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 21 21 39.3 .485 .460 .941 8.1 2.5 .6 .6 27.7
2012 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 4 4 38.5 .442 .167 .905 6.3 1.8 .8 .0 26.8
ᠺᠠᠷᠢᠶᠡᠷ 128 128 41.2 .463 .380 .893 10.3 2.6 1.1 .9 25.9


ᠹᠢᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
2006 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 6 6 43.7 .390 .250 .891 10.8 2.5 .7 .7 22.8
2011 ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ 6 6 40.3 .416 .368 .978 9.7 2.0 .7 .7 26.0
ᠺᠠᠷᠢᠶᠡᠷ 12 12 42.0 .404 .310 .931 10.3 2.3 .7 .7 24.4

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠳ᠋ᠢᠷᠺ ᠨᠣᠸᠢᠴᠺᠢ»

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ MVP

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ