ᠳ᠋ᠢᠯᠢ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠳ᠋ᠢᠯᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳ᠋ᠢᠯᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠲᠠ

ᠳ᠋ᠢᠯᠢ
ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠢᠮᠣᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠳ᠋ᠢᠯᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Country data ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠢᠮᠣᠷ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠳ᠋ᠢᠯᠢ
ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠢᠯᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 48.27 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 193,563 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 4000 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
1520 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠢᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+9)

ᠳ᠋ᠢᠯᠢ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Díli, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠳᠡᠢ ᠯᠢ]) ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠢᠮᠣᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ 193563 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠮᠣᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠳ᠋ᠢᠯᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ (372 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ 48 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠯᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ᠋ᠢᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠳ ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠷᠣ ᠠᠷᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠳ᠋ᠢᠯᠢ ᠬᠣᠲᠠ‎

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ