ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke</br>ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ (ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ)
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ
 -  ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠡᠷ ᠲᠦ II
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠬᠧᠯᠯᠧ ᠲᠣᠷᠨᠢᠨ ᠢ-ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠲ
 -  ᠹᠣᠯᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ Mogens Lykketoft
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 1.6
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ () 5,511,451 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ  0.952 (13)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠺᠷᠣᠨ )
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +1
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 45

ᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ (ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠯᠡ: Danmark) ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠦᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠭ ᠪᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠽᠧᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠺᠣᠫᠡᠨᠬᠠᠭᠧᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠺᠠᠨᠳᠢᠨᠠᠪ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤᠹᠠᠷᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠣᠨᠢᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ