ᠲᠸᠺᠰᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠸᠺᠰᠰ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ
State of Texas
{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠸᠺᠰᠰ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
[[{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ|ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ]] [[{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ|ᠰᠦᠯᠳᠡ]]
ᠬᠣᠴᠢ(ᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ): The Lone Star State (ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: Friendship (ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ)
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠣᠰᠲ᠋ᠢᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ-ᠹᠣᠷᠲ ᠸᠦᠷᠲ-ᠠᠷᠯᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ[1]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ  [[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ|ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ]]
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 696,241[2] км²
 - ᠥᠷᠭᠡᠨ 1,244[3] km
 - ᠤᠷᠲᠤ 1,270 km
 - ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ % 2.5
 - ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ 25° 50′ N - 36° 30′ N
 - ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ 93° 31′ W - 106° 39′ W
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 23,904,380 (2007 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ)[4]
 - [[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ|ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ]] 30.75[5]/км²
[[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ|ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ]]
ᠥᠨᠳᠥᠷ  
 - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠭᠪᠠᠳᠧᠯᠤᠫ ᠣᠷᠭᠢᠯ[6]
2,667 ᠮ
 - ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ 520 ᠮ
 - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠴᠡᠭ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠩᠭᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ[6]
0 ᠮ
[[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ|ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ]]  1845 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 (28)
ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠷᠢᠺ ᠫᠷᠷᠢ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ)
ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠳᠡᠶᠭᠥᠷᠰ ᠲᠦ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ)
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠧᠨᠠᠲ᠋ᠴᠢ ᠳᠤ ᠺᠡᠢ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡᠢ ᠬᠠᠲ᠋ᠴᠢᠭᠰᠠᠨ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ)
ᠵᠣᠩ ᠺᠣᠷᠨᠢᠨ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ)
ᠺᠣᠩᠷᠧᠰᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠥᠪ: UTC-8/-7
ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ TX Tex. US-TX
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ www.texasonline.com/
ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠧᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃

ᠲᠸᠺᠰᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Texas) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡ ᠦᠭᠳᠦᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠣᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠃ ᠲᠸᠺᠰᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 696,241 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠂ 23.9 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ. ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ-ᠹᠣᠷᠲ ᠸᠦᠷᠲ-ᠠᠷᠯᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠢ ᠲᠧᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠧᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠣᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠣᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠪᠢᠭ ᠪᠡᠨᠳᠡᠶᠢᠨ ᠴᠥᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠧᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ "ᠲᠧᠬᠠᠰ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[7] ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠸᠺᠰᠰ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠺᠣᠪᠠᠪᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠲᠸᠺᠰᠰ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠧᠭᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠧᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠲᠧᠭᠤᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1836 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠸᠺᠰᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1845 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 28 ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠸᠺᠰᠰ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 1846 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ-ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1900 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠣᠭᠴᠣᠮ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠧᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠸᠺᠰᠰ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ᠂ ᠪᠢᠣ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠸᠺᠰᠰ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Metropolitan and Micropolitan Statistical Area Estimates. US Census (2007-04-04). 2008-04-28 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Facts. Texas Almanac (2008). 2008-04-29 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Environment. Texas Almanac (2008). 2008-04-29 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html 2007 Population Estimates
  5. Texas QuickFacts from the US Census Bureau (2006). 2007-04-28 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  6. 6.0 6.1 Elevations and Distances in the United States. U.S Geological Survey (April 29, 2005). 2006-11-08 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. [Lloyd] (June 1994). Texas: they say everything is bigger in Texas, but is this true about opportunities for African-Americans in the state's largest cities? (html). Black Enterprise. 2008-04-28 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠡᠲᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
  • The State of Texas
  • Texas State Databases - Annotated list of searchable databases produced by Texas state agencies and compiled by the Government Documents Roundtable of the American Library Association.
  • Texas Politics. An online textbook from the College of Liberal Arts, The University of Texas.
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠪᠤᠰᠤᠳ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠲᠸᠺᠰᠰ&oldid=432242》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ