ᠲᠷᠣᠯᠯᠧᠢᠪᠦ᠋ᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠲᠷᠣᠯᠯᠧᠢᠪᠦ᠋ᠰ
Ikarus 280T Trolleybus R01.jpg

ᠲᠷᠣᠯᠯᠧᠢᠪᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠷᠣᠯᠯᠧᠢᠪᠦ᠋ᠰ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2006 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠡᠴᠡ 《ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ-ᠣᠹᠢᠼᠧᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ》 ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ JEA800 ᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠲᠷᠣᠯᠯᠧᠢᠪᠦ᠋ᠰ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠷᠣᠯᠯᠧᠢᠪᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ 4-001 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 60 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ