ᠲᠬᠢᠮᠫᠬᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠬᠢᠮᠫᠬᠤ
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Bhutan.svg ᠪᠤᠲᠤᠩ (ᠪᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠬᠢᠮᠫᠬᠤ
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠬᠢᠮᠫᠬᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳ 2320 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ 79,185
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠬᠢᠮᠫᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ

ᠪᠤᠲᠤᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠬᠢᠮᠫᠬᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ 80 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠬᠢᠮᠫᠬᠤ (ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠮᠫ, ᠵᠣᠩᠬᠢ ᠪᠠᠷ ཐིམ་ཕུ་, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠲᠢᠮᠫᠦ] - ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠢᠮᠫᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠬᠢᠮᠫᠬᠤ́, ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ Thimphu) ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠲᠬᠢᠮᠫᠬᠤ&oldid=369002》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ